CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.26.14 
23.20.14 
Nepečeni vatrostalni proizvodi; ostali vatrostalni keramički proizvodi
26.26.99 
23.20.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vatrostalnih proizvoda
26.30.10 
23.31.10 
Keramičke pločice i ploče
26.30.99 
23.31.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih pločica i ploča
26.40.11 
23.32.11 
Nevatrostalna keramička građevinska opeka, blokovi za podove, blokovi-nosači i slično
26.40.12 
23.32.12 
Krovni crjepovi, dimovodne cijevi, kape na dimnjaku, arhitektonski ukrasi i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo
26.40.13 
23.32.13 
Keramičke cijevi, odvodi, žljebnjaci i pribor za cijevi
26.40.91 
33.20.70 
Usluge instaliranja ostalih proizvoda, d. n.
26.40.92 
33.19.10 
Usluge popravka ostale opreme
26.40.99 
23.32.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opeka, crjepova i proizvoda za građevinarstvo, od pečene gline
26.51.11 
23.51.11 
Klinker-cement
26.51.12 
23.51.12 
Portland cement, aluminijski cement, cement od šljake i slični hidraulični cementi
26.51.99 
23.51.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cementa
26.52.10 
23.52.10 
Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno
26.52.99 
23.52.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa
26.53.10 
23.52.20 
Gips
26.53.99 
23.52.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa
26.61.11 
23.61.11 
Blokovi, ploče, opeka i slični proizvodi od cementa, betona ili umjetnoga kamena
26.61.12 
23.61.12 
Montažni građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju od cementa, betona ili umjetnoga kamena
26.61.13 
23.69.19 
Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, d. n.
26.61.20 
23.61.20 
Montažne kuće od betona
26.61.99 
23.61.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od betona za građevinarstvo
26.62.10 
23.62.10 
Proizvodi od gipsa za građevinarstvo
26.62.99 
23.62.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od gipsa za građevinarstvo
26.63.10 
23.63.10 
Gotova betonska smjesa
26.63.99 
23.63.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove betonske smjese
26.64.10 
23.64.10 
Žbuka
26.64.99 
23.64.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje žbuke
26.65.11 
23.65.11 
Paneli, ploče i slično, od biljnih vlakana, slame i drvnih otpadaka, aglomeriranih mineralnim vezivima
26.65.12 
23.65.12 
Proizvodi od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i slično
26.65.99 
23.65.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od fibro-cementa
26.66.11 
23.69.11 
Ostali proizvodi od gipsa ili u mješavini s njim, d. n.
26.66.12 
23.69.19 
Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, d. n.
26.66.99 
23.69.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
26.70.11 
23.70.11 
Mramor, travertin, alabaster obrađeni i njihovi proizvodi (osim kamenih blokova, rubnjaka, ploče za pločnike, crjepova, kamenih kocaka i sličnih proizvoda); umjetno obojeni granulat ili prah od mramora, travertina i alabastera
26.70.12 
23.70.12 
Ostali obrađeni ukrasni kamen i kamen za gradnju te njihovi proizvodi; ostali umjetno obojeni granulat i prah od prirodnog kamena; proizvodi od aglomeriranog škriljevca
26.70.13 
23.70.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanja, oblikovanja i obrade kamena
26.70.99 
23.70.99 
Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanja, oblikovanja i obrade kamena
26.81.11 
23.91.11 
Mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slično, bez postolja, za rad na kamenu, i njihovi dijelovi, od prirodnog kamena, od aglomeriranih prirodnih i umjetnih abraziva ili keramike
26.81.12 
23.91.12 
Brusni prah ili zrna, na podlozi od tekstila, papira ili kartona

Page 34/104  
Top