CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
69.20.24 
Услуги по водене на ведомости за работна заплата
74.12.14 
69.20.29 
Други счетоводни услуги
74.12.14 
69.20.31 
Консултации и услуги по корпоративно данъчно облагане
74.12.30 
69.20.32 
Услуги по данъчно планиране за физически лица
74.12.30 
69.20.40 
Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация
74.12.30 
70.10.10 
Услуги на централни офиси
74.15.10 
70.21.10 
Консултантски услуги по връзки с обществеността
74.14.16 
70.22.11 
Консултантски услуги по стратегическо управление
74.14.11 
70.22.12 
Консултантски услуги по управление на финансите (без корпоративните данъци)
74.14.12 
70.22.13 
Консултантски услуги по управление на пазарите
74.14.13 
70.22.14 
Консултантски услуги по управление на човешките ресурси
74.14.14 
70.22.15 
Консултантски услуги по управление на производството
74.14.15 
70.22.16 
Консултантски услуги по управление на веригата за доставки и други консултантски услуги по управление
05.00.50 
74.14.17 
Code: 74.14.17 
70.22.17 
Услуги по управление на стопанските процеси
74.14.17 
70.22.20 
Други услуги по управление на проекти, без строителните
74.14.21 
70.22.30 
Други консултантски услуги, свързани със стопанската дейност
74.14.17 
70.22.40 
Търговски марки и франчайзи
74.14 
71.11.10 
Архитектурни планове и чертежи
74.20.10 
71.11.21 
Архитектурни услуги за проектиране на жилищни сгради
74.20.22 
74.20.23 
Code: 74.20.23 
71.11.22 
Архитектурни услуги за проектиране на нежилищни сгради
74.20.22 
74.20.23 
Code: 74.20.23 
71.11.23 
Архитектурни услуги, свързани с реставрация
74.20.22 
74.20.23 
Code: 74.20.23 
71.11.24 
Консултантски услуги в областта на архитектурата
74.20.21 
74.20.22 
Code: 74.20.22 
74.20.23 
Code: 74.20.23 
71.11.31 
Услуги по градоустройствено планиране
74.20.51 
71.11.32 
Услуги по териториалноустройствено планиране
74.20.51 
71.11.33 
Услуги по проектиране и общо планиране
74.20.51 
71.11.41 
Услуги по паркова архитектура
74.20.52 
71.11.42 
Консултантски услуги по паркова архитектура
74.20.52 
71.12.11 
Консултантски инженерни услуги
74.20.31 
74.20.40 
Code: 74.20.40 
71.12.12 
Инженерни услуги по проектиране на сгради
74.20.32 
74.20.40 
Code: 74.20.40 
71.12.13 
Инженерни услуги за енергийни проекти
74.20.33 
74.20.40 
Code: 74.20.40 
71.12.14 
Инженерни услуги за транспортни проекти
74.20.34 

Page 92/104  
Top