CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
52.21.30 
Спомагателни услуги в тръбопроводния транспорт
63.21.25 
52.22.11 
Услуги по експлоатация на морски пристанища (без обработка на товари) и услуги по навигационно осигуряване в морски и крайбрежни води
63.22.11 
63.22.14 
Code: 63.22.14 
52.22.12 
Услуги по експлоатация на речни пристанища (без обработка на товари) и услуги по навигационно осигуряване във вътрешни води
63.22.11 
63.22.14 
Code: 63.22.14 
52.22.13 
Пилотски (лоцмански) услуги и услуги, свързани с акостиране в морски и крайбрежни води
63.22.12 
52.22.14 
Пилотски (лоцмански) услуги и услуги, свързани с акостиране във вътрешни водни пътища
63.22.13 
52.22.15 
Услуги по спасяване и изваждане на кораби и имущество в морски и крайбрежни води
61.10.32 
63.22.15 
Code: 63.22.15 
52.22.16 
Услуги по спасяване и изваждане на кораби и имущество във вътрешни водни пътища
61.20.32 
63.22.15 
Code: 63.22.15 
52.22.19 
Други спомагателни услуги във водния транспорт
11.10.30 
63.22.16 
Code: 63.22.16 
52.23.11 
Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж
63.23.11 
52.23.12 
Контрол на въздушното движение
63.23.12 
52.23.19 
Други спомагателни услуги във въздушния транспорт
63.23.13 
52.23.20 
Спомагателни услуги в космическия транспорт
62.30.10 
52.24.11 
Услуги по обработка на контейнери в пристанища
63.11.11 
52.24.12 
Други услуги по обработка на контейнери
63.11.11 
52.24.13 
Други услуги по обработка на товари в пристанища
63.11.12 
52.24.19 
Други услуги по обработка на товари
63.11.12 
52.29.11 
Корабно-посреднически услуги
63.40.11 
52.29.12 
Други посреднически услуги по превоз на товари
63.40.12 
52.29.19 
Други услуги на транспортни посредници при превоз на товари
63.40.12 
52.29.20 
Други спомагателни услуги в транспорта, н.в.д.
63.40.20 
53.10.11 
Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга, свързани с вестници и списания
64.11.11 
53.10.12 
Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга, свързани с кореспондентски пратки
64.11.12 
53.10.13 
Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга, свързани с колетни пратки
64.11.13 
53.10.14 
Пощенски услуги на гише
64.11.14 
53.10.19 
Други услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
64.11.15 
53.20.11 
Куриерски мултимодални услуги
64.12.11 
53.20.12 
Услуги, свързани с доставяне на храна по домовете
64.12.12 
53.20.19 
Други пощенски и куриерски услуги, н.в.д.
64.12.12 
55.10.10 
Услуги по настаняване в самостоятелни стаи или жилищни единици за посетители, с ежедневно обслужване (с изключение на „time-share“)
55.10.10 
55.23.11 
Code: 55.23.11 
55.23.12 
Code: 55.23.12 
55.20.11 
Услуги по настаняване на посетители в самостоятелни стаи или жилищни единици в туристически спални и хижи
55.21.10 
55.23.13 
Code: 55.23.13 
55.20.12 
Услуги по настаняване в самостоятелни стаи или жилищни единици за посетители при условията на „time-share“
55.23.13 
55.20.19 
Други услуги по настаняване в самостоятелни стаи или жилищни единици за посетители, без ежедневно обслужване
55.23.11 

Page 80/104  
Top