CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
41.00.40 
Строителни и монтажни работи по изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
45.23.22 
45.50.10 
Code: 45.50.10 
42.11.10 
Автомагистрали, пътища, улици и други пътища за автомобили и пешеходци, самолетни писти
45.23.12 
45.23.14 
Code: 45.23.14 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.11.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на магистрали, пътища, улици и други пътища за автомобили и пешеходци, самолетни писти
45.23.11 
45.23.12 
Code: 45.23.12 
45.23.14 
Code: 45.23.14 
45.23.15 
Code: 45.23.15 
42.12.10 
Подземни и надземни релсови пътища
45.21.22 
45.23.13 
Code: 45.23.13 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.12.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на подземни и надземни релсови пътища
45.21.22 
45.23.13 
Code: 45.23.13 
42.13.10 
Мостове и тунели
45.21.21 
45.21.22 
Code: 45.21.22 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.13.20 
Строителни и монтажни работи по изграждане на мостове и тунели
45.21.21 
45.21.22 
Code: 45.21.22 
42.21.11 
Преносни тръбопроводи
45.21.31 
45.21.32 
Code: 45.21.32 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.21.12 
Разпределителни тръбопроводи
45.21.41 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.21.13 
Напоителни канали; водоснабдителни системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни води и помпени станции
45.21.64 
45.24.12 
Code: 45.24.12 
70.11.12 
Code: 70.11.12 
42.21.21 
Строителни и монтажни работи по изграждане на преносни тръбопроводи
45.21.31 
45.21.32 
Code: 45.21.32 
42.21.22 
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни тръбопроводи, включително спомагателни съоръжения
45.21.41 
45.21.42 
Code: 45.21.42 
42.21.23 
Строителни и монтажни работи по изграждане на напоителни канали, водоснабдителни системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни води и помпени станции
45.21.64 
45.24.12 
Code: 45.24.12 
42.21.24 
Строително-пробивни работи на кладенци за вода и монтажни работи по изграждане на септични системи
45.21.41 
45.25.22 
Code: 45.25.22 
42.22.11 
Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
45.21.33 
45.21.34 
Code: 45.21.34 
45.21.35 
Code: 45.21.35 
45.21.36 
Code: 45.21.36 
45.21.37 
Code: 45.21.37 

Page 66/104  
Top