CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
37.00.12 
Услуги по изпразване и почистване на септични ями и резервоари
90.01.12 
37.00.20 
Утайки от отпадъчни води
90.01.20 
38.11.11 
Услуги по събиране на неопасни рециклируеми битови отпадъци
90.02.11 
38.11.19 
Услуги по събиране на други неопасни рециклируеми отпадъци
90.02.11 
38.11.21 
Услуги по събиране на неопасни нерециклируеми битови отпадъци
90.02.11 
90.03.13 
Code: 90.03.13 
38.11.29 
Услуги по събиране на други неопасни нерециклируеми отпадъци
90.02.11 
38.11.31 
Неопасни нерециклируеми битови отпадъци
90.02.20 
38.11.39 
Други неопасни нерециклируеми отпадъци
90.02.11 
90.02.12 
Code: 90.02.12 
90.02.13 
Code: 90.02.13 
38.11.41 
Кораби и други плаващи съоръжения, за разрушаване/нарязване
35.11.60 
90.02.11 
Code: 90.02.11 
38.11.49 
Отпадъци, различни от тези от кораби и плаващи съоръжения, за разкомплектуване
90.02.11 
38.11.51 
Отпадъци от стъкло
26.15.11 
90.02.11 
Code: 90.02.11 
90.02.13 
Code: 90.02.13 
90.02.14 
Code: 90.02.14 
90.02.20 
Code: 90.02.20 
38.11.52 
Отпадъци от хартия и картон
21.12.60 
38.11.53 
Излезли от употреба пневматични гуми от каучук
25.11.20 
38.11.54 
Други отпадъци от каучук
25.13.80 
38.11.55 
Отпадъци от пластмаси
24.16.60 
38.11.56 
Отпадъци от текстилни материали
17.10.61 
17.10.62 
Code: 17.10.62 
17.10.64 
Code: 17.10.64 
24.70.30 
Code: 24.70.30 
38.11.57 
Отпадъци от кожа
19.10.50 
38.11.58 
Неопасни метални отпадъци
27.10.13 
27.41.61 
Code: 27.41.61 
27.41.62 
Code: 27.41.62 
27.42.31 
Code: 27.42.31 
27.42.32 
Code: 27.42.32 
27.43.31 
Code: 27.43.31 
27.43.32 
Code: 27.43.32 
27.44.31 
Code: 27.44.31 
27.44.32 
Code: 27.44.32 
27.45.30 
Code: 27.45.30 
27.45.41 
Code: 27.45.41 
27.45.42 
Code: 27.45.42 

Page 63/104  
Top