CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
33.20.41 
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди и елементи
33.20.91 
33.40.91 
Code: 33.40.91 
33.50.91 
Code: 33.50.91 
33.20.42 
Услуги по инсталиране на професионални електронни устройства
30.02.90 
32.20.91 
Code: 32.20.91 
32.30.91 
Code: 32.30.91 
33.20.91 
Code: 33.20.91 
33.20.50 
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения
26.23.90 
31.10.91 
Code: 31.10.91 
31.20.91 
Code: 31.20.91 
31.61.90 
Code: 31.61.90 
31.62.91 
Code: 31.62.91 
33.20.60 
Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси
33.30.10 
33.20.70 
Услуги по инсталиране на други стоки, н.в.д.
25.21.91 
26.15.91 
Code: 26.15.91 
26.40.91 
Code: 26.40.91 
26.81.90 
Code: 26.81.90 
33.50.91 
Code: 33.50.91 
34.10.52 
Code: 34.10.52 
34.10.54 
Code: 34.10.54 
35.30.92 
Code: 35.30.92 
36.30.91 
Code: 36.30.91 
36.40.90 
Code: 36.40.90 
36.50.90 
Code: 36.50.90 
35.11.10 
Електрическа енергия
40.11.10 
35.12.10 
Услуги по пренос на електрическа енергия
40.12.10 
35.13.10 
Услуги по разпределение на електрическа енергия
40.13.11 
35.14.10 
Търговски услуги по продажба на електрическа енергия
40.13.12 
35.21.10 
Газ от въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, различни от нефтения газ и другите газообразни въглеводороди
40.21.10 
35.22.10 
Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
40.22.11 
35.23.10 
Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
40.22.12 
35.30.11 
Топлинна енергия и топла вода
40.30.10 
35.30.12 
Услуги по снабдяване с топлинна енергия и топла вода по топлопреносната мрежа
40.30.10 
35.30.21 
Лед за хранителни продукти или за друго предназначение (например за охлаждане)
40.30.10 
35.30.22 
Услуги по снабдяване с охладен въздух и студена вода
40.30.10 
36.00.11 
Питейна вода
41.00.11 
36.00.12 
Непитейна вода
41.00.12 
36.00.20 
Услуги по пречистване и доставяне на вода чрез мрежи
41.00.20 
36.00.30 
Търговия с вода, доставяна чрез мрежи
41.00.20 
37.00.11 
Услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води
90.01.11 

Page 62/104  
Top