CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
01.64.10 
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
01.11.80 
01.11.91 
Code: 01.11.91 
01.11.92 
Code: 01.11.92 
01.11.93 
Code: 01.11.93 
01.12.23 
Code: 01.12.23 
01.12.24 
Code: 01.12.24 
01.41.11 
Code: 01.41.11 
01.70.10 
Лов и спомагателни услуги
01.50.10 
02.10.11 
Фиданки от горски дървета
01.12.21 
02.10.12 
Семена от горски дървета
01.12.23 
02.10.20 
Услуги на горските разсадници
02.01.60 
02.10.30 
Дървостой
02.01.50 
02.20.11 
Необработен дървен материал от иглолистни дървесни видове
02.01.11 
02.20.12 
Необработен дървен материал от широколистни дървесни видове (с изключение на тропически дървесни видове)
02.01.12 
02.20.13 
Необработен дървен материал от тропически дървесни видове
02.01.13 
02.20.14 
Дърва за горене
02.01.14 
02.30.11 
Балата, гутаперча, гуаюла, чикл и подобни естествени смоли
02.01.21 
02.30.12 
Естествени лакове, балсами и други естествени смоли и клейове
02.01.22 
02.30.20 
Естествен корк, необработен или само почистен
02.01.30 
02.30.30 
Части от растения, треви, мъхове и лишеи, подходящи за украса
02.01.41 
02.30.40 
Диворастящи продукти, годни за консумация
01.12.13 
01.13.23 
Code: 01.13.23 
02.01.42 
Code: 02.01.42 
02.40.10 
Спомагателни услуги в горското стопанство
02.02.10 
74.14.17 
Code: 74.14.17 
03.00.1 
Риба, жива
05.00.11 
03.00.11 
Декоративна риба, жива
05.00.11 
03.00.12 
Морска и океанска риба, от естествени водоеми, жива
05.00.11 
03.00.13 
Сладководна риба от естествени водоеми, жива
05.00.11 
03.00.14 
Морска и океанска риба, от развъдници, жива
05.00.11 
03.00.15 
Сладководна риба, от развъдници, жива
05.00.11 
03.00.2 
Риба, прясна или охладена
05.00.12 
03.00.21 
Морска и океанска риба, от естествени водоеми, прясна или охладена
05.00.12 
03.00.22 
Сладководна риба от естествени водоеми, прясна или охладена
05.00.12 
03.00.23 
Морска и океанска риба, от развъдници, прясна или охладена
05.00.12 
03.00.24 
Сладководна риба, от развъдници, прясна или охладена
05.00.12 
03.00.3 
Ракообразни, незамразени
05.00.21 
03.00.31 
Ракooбразни от естествени водоеми, незамразени
05.00.21 
03.00.32 
Ракooбразни от развъдници, незамразени
05.00.21 
03.00.4 
Мекотели и други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени
05.00.22 

Page 6/104  
Top