CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
28.92.30 
Други машини за земни работи
29.52.30 
28.92.40 
Машини и апарати за сортиране, раздробяване, смилане, смесване и подобна обработка на пръст, камъни, руди и други минерални материали
29.52.40 
28.92.50 
Верижни трактори
29.52.50 
28.92.61 
Части за машини за сондиране или пробиване или за други земни работи; части за кранове
29.52.61 
28.92.62 
Части за машини за сортиране, раздробяване, смилане, смесване или друга обработка на пръст, камъни и други подобни материали
29.52.62 
28.92.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на машини и оборудване за добива и строителството
29.52.99 
28.93.11 
Млекарски центрофуги
29.53.11 
28.93.12 
Млекопреработващи машини и апарати
29.53.12 
28.93.13 
Машини и устройства за мелничарството или за обработка на житни растения или сушени зеленчуци, н.в.д.
29.53.13 
28.93.14 
Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки
29.53.14 
28.93.15 
Неелектрически пещи за хлебни изделия; машини и оборудване за печене или загряване на хранителни продукти, не за домакински цели
29.53.15 
28.93.16 
Сушилни за селскостопански продукти
29.53.15 
28.93.17 
Машини и оборудване, н.в.д., за промишлена преработка или производство на храни или напитки, включително на масла или мазнини
29.53.16 
28.93.19 
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.в.д.
29.53.17 
28.93.20 
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения
29.32.64 
28.93.31 
Части за машини и оборудване за преработка на напитки
29.53.21 
28.93.32 
Части за машини и оборудване за преработка на храни
29.53.22 
28.93.33 
Части за машини и оборудване за преработка на тютюн
29.53.23 
28.93.34 
Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения
29.53.22 
28.93.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
29.53.99 
28.94.11 
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни влакна
29.54.11 
28.94.12 
Предачни машини за текстилни материали; машини за скатяване или за пресукване на текстилни материали; бобинарки и машини за намотаване на текстилни материали
29.54.12 
28.94.13 
Тъкачни станове
29.54.13 
28.94.14 
Машини за трикотаж; прошивно-плетачни и подобни машини; тъфтинг машини
29.54.14 
28.94.15 
Спомагателни механизми и устройства за машини за обработка на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали
29.54.15 
29.56.14 
Code: 29.56.14 
28.94.21 
Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, гладене, пресоване, боядисване, навиване, развиване и подобни на текстилни прежди и тъкани; машини и устройства за производство или довършване на филц
29.54.21 
28.94.22 
Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини с капацитет > 10 kg сухо пране
29.54.22 
28.94.23 
Центрофугални изстисквачки
29.56.21 
28.94.24 
Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба
29.54.23 
28.94.30 
Машини и апарати за обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия
29.54.30 
28.94.40 
Шевни машини за домакински цели
29.54.50 
28.94.51 
Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини
29.54.41 
28.94.52 
Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
29.54.42 
28.94.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
29.54.99 
28.95.11 
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях
29.55.11 
28.95.12 
Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
29.55.12 
28.95.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
29.55.99 
28.96.10 
Машини, н.в.д., за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях
29.56.23 
28.96.20 
Части за машини, н.в.д., за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях
29.56.26 

Page 49/104  
Top