CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
28.29.43 
Автоматични машини за продажба на стоки
29.24.33 
28.29.50 
Промишлени съдомиялни
29.24.60 
28.29.60 
Апарати и устройства, н.в.д., за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата
29.24.40 
28.29.70 
Неелектрически машини и устройства за запояване и заваряване, газови машини и устройства за повърхностно закаляване
29.43.20 
28.29.81 
Части за въздушни или водни газгенератори
29.24.51 
28.29.82 
Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове
29.24.52 
28.29.83 
Части за каландри или други валци; части за машини за разпръскване или пулверизиране; теглилки за везни
29.24.53 
28.29.84 
Неелектрически части за машини, н.в.д.
29.24.54 
28.29.85 
Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане
29.24.70 
28.29.86 
Части за неелектрически машини и устройства за запояване и заваряване и за газови машини и устройства за повърхностно закаляване и за топло шприцоване
29.43.35 
28.29.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други машини с общо предназначение, н.в.д.
29.24.99 
28.30.10 
Зеленчуково-градинарски трактори
29.31.10 
28.30.21 
Трактори, с мощност на двигателя ≤ 37 kW
29.31.21 
28.30.22 
Трактори, с мощност на двигателя > 37 kW, но ≤ 59 kW
29.31.22 
28.30.23 
Трактори, с мощност на двигателя > 59 kW
29.31.23 
29.31.24 
Code: 29.31.24 
28.30.31 
Плугове
29.32.11 
28.30.32 
Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене
29.32.11 
29.32.12 
Code: 29.32.12 
28.30.33 
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини
29.32.13 
28.30.34 
Разпръсквачки на торове
29.32.14 
28.30.39 
Други машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация
29.32.15 
28.30.40 
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки)
29.32.20 
28.30.51 
Сенокосачки (включително режещите устройства за монтиране върху трактор), н.в.д.
29.32.31 
28.30.52 
Други машини и устройства за сенокос
29.32.32 
28.30.53 
Преси за слама или фураж, включително преси-събирачи
29.32.33 
28.30.54 
Машини за събиране на корени или грудки
29.32.34 
28.30.59 
Машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.в.д.
29.32.34 
28.30.60 
Механични апарати за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прaхообразни материали за селскостопански или градинарски цели
29.32.40 
28.30.70 
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета, за селското стопанство
29.32.50 
28.30.81 
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, с изключение на семена, зърна или сухи бобови растения
29.32.61 
28.30.82 
Доилни машини
29.32.62 
28.30.83 
Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните
29.32.63 
28.30.84 
Инкубатори и брудери за птицевъдство
29.32.63 
28.30.85 
Машини и апарати за птицевъдство
29.32.63 
28.30.86 
Земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини и апарати, н.в.д.
29.32.65 
28.30.91 
Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.в.д.
29.32.70 
28.30.92 
Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация
29.32.70 
28.30.93 
Части за други машини за селското стопанство
29.32.70 
28.30.94 
Части за доилни и млекопреработващи машини, н.в.д.
29.53.21 

Page 47/104  
Top