CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
28.13.26 
Обемни компресори с възвратно-постъпателно действие
29.12.36 
28.13.27 
Обемни ротационни компресори, с един или с няколко вала
29.12.37 
28.13.28 
Други компресори
29.12.38 
28.13.31 
Части за помпи и елеватори за течности
29.12.42 
28.13.32 
Части за въздушни или вакуум-помпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори, за аспирационни чадъри
29.12.43 
28.13.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други помпи и компресори
29.12.99 
28.14.11 
Редуцирвентили, възвратни, преливни или предпазни клапани
29.13.11 
28.14.12 
Санитарно-водопроводна арматура; арматурни изделия за радиатори за системи с централно отопление
29.13.12 
28.14.13 
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични и други вентили, конусовидни или цилиндрични кранове
29.13.13 
28.14.20 
Части за арматурни изделия и подобни
29.13.20 
28.14.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на арматурни изделия
29.13.99 
28.15.10 
Сачмени, ролкови или иглени лагери
29.14.10 
28.15.21 
Вериги с шарнирно свързване, от чугун, желязо или стомана
29.14.21 
28.15.22 
Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колела
29.14.22 
28.15.23 
Лагерни кутии и лагерни черупки
29.14.23 
28.15.24 
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори
29.14.24 
28.15.25 
Маховици и ролки (включително полиспастните ролки)
29.14.25 
28.15.26 
Съединители и съединителни детайли (включително шарнирните съединители)
29.14.26 
28.15.31 
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери
29.14.31 
28.15.32 
Части за вериги с шарнирно свързване, от желязо или стомана
29.14.32 
28.15.39 
Части за лагери и съединители, н.в.д.
29.14.33 
28.15.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на лагери, предавки и съединители
29.14.99 
28.21.11 
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища и стокери, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства
29.21.11 
28.21.12 
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, включително пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни изделия)
29.21.12 
28.21.13 
Електрически промишлени или лабораторни пещи; пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби
29.21.13 
28.21.14 
Части за пещи и горелки
29.21.14 
28.21.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на пещи и горелки
29.21.99 
28.22.11 
Полиспасти, н.в.д.
29.22.11 
28.22.12 
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани
29.22.12 
28.22.13 
Крикове; подемни крикове за превозни средства
29.22.13 
28.22.14 
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове
29.22.14 
28.22.15 
Кари-високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари-влекачи, използвани в гарите
29.22.15 
28.22.16 
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки
29.22.16 
28.22.17 
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки
29.22.17 
28.22.18 
Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари
29.22.18 
35.50.10 
Code: 35.50.10 
28.22.19 
Части за подемно-транспортни машини
29.22.19 
28.22.20 
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки за кранове, екскаватори и други подобни изделия
29.22.20 
28.22.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на подемно-транспортни машини
29.22.99 
28.23.11 
Пишещи машини и машини за обработка на текстове
30.01.11 

Page 45/104  
Top