CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
27.40.41 
Части за лампи и тръби с нажежаема жичка или за газоразрядни лампи и тръби
31.50.41 
27.40.42 
Части за осветители
31.50.42 
27.40.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на лампи и осветители
31.50.99 
27.51.11 
Хладилници и фризери, за домакинска употреба
29.71.11 
27.51.12 
Съдомиялни машини, за домакинска употреба
29.71.12 
27.51.13 
Перални машини и машини за сушене, за домакинска употреба
29.71.13 
27.51.14 
Електрически одеяла
29.71.14 
27.51.15 
Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба
29.71.15 
27.51.21 
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател
29.71.21 
27.51.22 
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател
29.71.22 
27.51.23 
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии
29.71.23 
27.51.24 
Други битови електронагревателни апарати
29.56.25 
29.71.24 
Code: 29.71.24 
27.51.25 
Електрически бойлери и бързовари
29.71.25 
27.51.26 
Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения
29.71.26 
27.51.27 
Микровълнови фурни
29.71.27 
27.51.28 
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (включително масите за топлинна обработка на хранителни продукти), грилове и скари
29.71.28 
27.51.29 
Реотани
29.71.29 
27.51.30 
Части за битови електроуреди
29.71.30 
27.51.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на битови електроуреди
29.71.99 
27.52.11 
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от желязо, стомана или мед
29.72.11 
27.52.12 
Уреди, различни от тези за готвене или за затопляне на ястия, с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива
29.72.12 
27.52.13 
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, н.в.д., от желязо или стомана
29.72.13 
27.52.14 
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо загряване
29.72.14 
27.52.20 
Части за печки, готварски печки, котлони и подобни неелектрически битови уреди
29.72.20 
27.52.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на неелектрически битови уреди
29.72.99 
27.90.11 
Електрически машини и апарати със специфична функция
31.62.13 
27.90.12 
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби
31.30.11 
31.30.12 
Code: 31.30.12 
31.30.13 
Code: 31.30.13 
31.30.14 
Code: 31.30.14 
31.62.14 
Code: 31.62.14 
27.90.13 
Графитни електроди и други изделия от графит или от друг въглерод за електрическо приложение
31.62.15 
27.90.20 
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светоизлъчващи диоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация
31.62.11 
27.90.31 
Електрически машини и устройства за запояване или заваряване, дори пламъчнорежещи; електрически машини и устройства за повърхностно закаляване
29.43.20 
27.90.32 
Части за електрически машини и устройства за запояване или заваряване, дори пламъчнорежещи; електрически машини и устройства за повърхностно закаляване на метали или синтеровани метални карбиди
29.43.35 
27.90.33 
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, апарати и оборудване, н.в.д.
31.62.16 
27.90.40 
Други електрически съоръжения, н.в.д.(включително електромагнити; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; електрически генератори на сигнали и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза)
31.62.12 
31.62.13 
Code: 31.62.13 
27.90.51 
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Hz и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 kvar (силнотокови кондензатори)
32.10.11 

Page 43/104  
Top