CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
26.51.53 
Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.в.д.
33.20.53 
26.51.61 
Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи
33.20.61 
26.51.62 
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите
33.20.62 
26.51.63 
Броячи за газове, течности или електричество
33.20.63 
26.51.64 
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри; стробоскопи
33.20.64 
26.51.65 
Уреди и апарати за автоматично регулиране и контрол, хидравлични или пневматични
33.20.70 
26.51.66 
Уреди и машини за измерване или проверка, н.в.д.
31.62.13 
33.20.44 
Code: 33.20.44 
33.20.65 
Code: 33.20.65 
26.51.70 
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или контрол
33.20.70 
26.51.81 
Части за апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари) и радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
32.30.52 
26.51.82 
Части и принадлежности за стоките по позиции 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротоми; части, н.в.д.
33.20.81 
26.51.83 
Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи
33.20.82 
26.51.84 
Части и принадлежности за стоките по позиции 26.51.63 и 26.51.64
33.20.83 
26.51.85 
Части и принадлежности за уреди и апарати по позиции 26.51.65, 26.51.66 и 26.51.70
33.20.81 
33.20.84 
Code: 33.20.84 
26.51.86 
Части и принадлежности за уреди и апарати по позиции 26.51.11 и 26.51.62
33.20.81 
26.51.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на уреди и апарати за измерване, контрол, изпитване и навигация
33.20.99 
26.52.11 
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали
33.50.11 
26.52.12 
Други ръчни и джобни часовници и други часовници, включително хронометри
33.50.12 
26.52.13 
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства
33.50.13 
26.52.14 
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници
33.50.14 
26.52.21 
Часовникови механизми с малък обем, комплектовани и сглобени
33.50.21 
26.52.22 
Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектувани и сглобени
33.50.22 
26.52.23 
Комплектувани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектувани часовникови механизми, сглобени
33.50.23 
26.52.24 
Заготовки за часовникови механизми с малък обем
33.50.24 
26.52.25 
Комплектувани или некомплектувани часовникови механизми и заготовки за часовникови механизми, различни от тези с малък обем, несглобени
33.50.25 
26.52.26 
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях
33.50.26 
26.52.27 
Други принадлежности за часовници
33.50.28 
26.52.28 
Апарати за регистриране на присъствието; апарати за отбелязване на часа и датата, апарати за отчитане на времето на паркиране, часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм
33.50.29 
26.52.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на часовници и часовникови механизми
33.50.99 
26.60.11 
Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания
33.10.11 
26.60.12 
Електромедицински диагностични апарати
33.10.12 
26.60.13 
Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни апарати с ултравиолетови или ултрачервени лъчи
33.10.12 
26.60.14 
Сърдечни стимулатори; слухови апарати
33.10.18 
26.60.91 
Услуги, свързани с производството на медицинско оборудване
33.10.99 
26.60.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на облъчващо, електромедицинско и електролечебно оборудване
33.10.99 
26.70.11 
Обективи за снимачни апарати, за фотоапарати, проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване
33.40.31 
26.70.12 
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета или цилиндри; фотоапарати за заснемане на документи върху микрофилми, микрофишове или други подобни микроформати
33.40.32 
26.70.13 
Цифрови фотоапарати
32.30.33 

Page 40/104  
Top