CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
26.30.13 
Телевизионни камери
32.20.12 
26.30.21 
Апарати за проводникова телефония с безжични слушалки
32.20.20 
26.30.22 
Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи
32.20.11 
26.30.23 
Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или други данни, включително апарати за комуникация в жична или безжична мрежа (такива като LAN или WAN мрежи)
32.20.20 
32.30.32 
Code: 32.30.32 
32.30.44 
Code: 32.30.44 
26.30.30 
Части за електрически телефонни или телеграфни апарати
32.20.30 
26.30.40 
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери
32.20.30 
32.30.52 
Code: 32.30.52 
26.30.50 
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
31.62.11 
26.30.60 
Части за електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
31.62.16 
26.30.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на комуникационна техника
32.20.99 
26.40.11 
Приемателни апарати за радиоразпръскване (без автомобилни), които могат да работят без външен източник на енергия
32.30.11 
26.40.12 
Приемателни апарати за радиоразпръскване, които могат да работят само с външен източник на енергия
32.30.12 
26.40.20 
Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ
32.30.20 
26.40.31 
Грамофони-дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук
32.30.31 
26.40.32 
Магнетофони и други апарати за записване на звук
32.30.32 
26.40.33 
Записващи видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ
32.30.33 
26.40.34 
Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат и които не се използват главно в системи за автоматична обработка на информация
32.30.20 
26.40.41 
Микрофони и техните стойки
32.30.41 
26.40.42 
Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон
32.30.42 
26.40.43 
Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука
32.30.43 
26.40.44 
Приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия, н.в.д.
32.30.44 
26.40.51 
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук
32.30.51 
26.40.52 
Части за приемателни апарати за радиоразпръскване и за радиопредаватели
32.30.52 
26.40.60 
Конзоли за видеоигри (използвани с телевизионен приемник или снабдени със собствен екран) и други игри за умения или игри на щастието с електронен дисплей
36.50.42 
26.40.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на битова електроника
32.30.99 
26.51.11 
Компаси, включително навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация
33.20.11 
26.51.12 
Далекомери, теодолити и тахометри; други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика
33.20.12 
26.51.20 
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари) и радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
33.20.20 
26.51.31 
Везни с чувствителност 5 сg или по-голяма
33.20.31 
26.51.32 
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане
33.20.32 
26.51.33 
Ръчни инструменти за измерване на дължини (включително микрометри и шублери), н.в.д.
33.20.33 
26.51.41 
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения
33.20.41 
26.51.42 
Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи
33.20.42 
26.51.43 
Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство
33.20.43 
26.51.44 
Уреди и апарати, специално предназначени за далекосъобщителната техника
33.20.44 
26.51.45 
Уреди и апарати за измерване или контрол на електрически величини, н.в.д.
33.20.45 
26.51.51 
Гъстомери, ареометри, хидрометри, термометри (без медицинските), пирометри, барометри, влагомери и психрометри
33.20.51 
26.51.52 
Уреди за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове
33.20.52 

Page 39/104  
Top