CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
26.11.21 
Диоди, транзистори, тиристори, диаци и триаци
31.10.43 
32.10.51 
Code: 32.10.51 
26.11.22 
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях
32.10.52 
26.11.30 
Интегрални схеми и електронни микромодули
32.10.62 
26.11.40 
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.в.д.
31.20.27 
32.10.73 
Code: 32.10.73 
32.30.51 
Code: 32.30.51 
26.11.91 
Услуги, свързани с производството на интегрални схеми и електронни микромодули
32.10.92 
26.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на електронни елементи
32.10.91 
32.10.92 
Code: 32.10.92 
26.12.10 
Монтирани печатни платки
32.10.30 
26.12.20 
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за машини за автоматична обработка на информация
32.10.30 
26.12.30 
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми („смарт“ карти)
31.62.13 
32.10.61 
Code: 32.10.61 
26.12.91 
Услуги, свързани с производство на печатни платки
32.10.91 
26.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производство на интерфейсни и други електронни карти
32.10.91 
32.10.92 
Code: 32.10.92 
26.20.11 
Портативни машини за автоматична обработка на информация, с тегло ≤ 10 kg, такива като преносими компютри (лаптопи) и други подобни; електронни органайзъри и други подобни компютри
30.02.11 
30.02.12 
Code: 30.02.12 
26.20.12 
Касови терминали (POS), банкомати (ATM) и подобни машини, които могат да се включат към машина или мрежа за обработка на информация
30.01.23 
26.20.13 
Цифрови машини за автоматична обработка на информация, съдържащи в един и същи корпус най-малко една централна единица за обработка на информация и една входна и една изходна единица, дори комбинирани
30.02.13 
26.20.14 
Цифрови машини за автоматична обработка на информация, под формата на системи за обработка на информация
30.02.14 
26.20.15 
Други цифрови машини за автоматична обработка на информация, които може да съдържат в един и същи корпус една или две от следните видове единици: запаметяващи единици, входни единици и изходни единици
30.02.15 
26.20.16 
Входни или изходни единици, които може да съдържат запаметяваща единица в същия корпус
30.01.21 
30.01.23 
Code: 30.01.23 
30.02.16 
Code: 30.02.16 
32.20.20 
Code: 32.20.20 
26.20.17 
Монитори и прожекционни апарати от видовете, използвани главно в системите за автоматична обработка на информация
30.02.16 
32.30.20 
Code: 32.30.20 
26.20.18 
Единици, изпълняващи две или повече от следните функции: печатане, сканиране, копиране, предаване по факс
30.01.21 
30.02.16 
Code: 30.02.16 
32.20.20 
Code: 32.20.20 
26.20.21 
Запаметяващи устройства
30.02.17 
26.20.22 
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи
24.65.10 
26.20.30 
Други единици в машини за автоматична обработка на информация
30.02.18 
26.20.40 
Части и принадлежности за изчислителни машини
30.02.19 
26.20.91 
Услуги, свързани с производство на компютърна техника и периферни устройства
30.02.20 
26.20.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на компютърна техника и периферни устройства
30.02.20 
26.30.11 
Предаватели с вградени приемници
32.20.11 
26.30.12 
Предаватели без вградени приемници
32.20.11 

Page 38/104  
Top