CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
24.44.26 
Тръби и фитинги за тях, от мед
27.44.26 
24.44.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на мед
27.44.99 
24.45.11 
Необработен никел
27.45.12 
24.45.12 
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия
27.45.11 
24.45.21 
Прахове и люспи, от никел
27.45.21 
24.45.22 
Пръти, профили и телове, от никел
27.45.22 
24.45.23 
Ламарина, ленти, листове и фолио, от никел
27.45.23 
24.45.24 
Тръби и фитинги за тях, от никел
27.45.24 
24.45.30 
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамики, пепел и остатъци от други метал или метални сплави
27.45.30 
24.45.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други цветни метали
27.45.99 
24.46.10 
Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамики), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран
23.30.11 
24.46.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производство на преработено ядрено гориво
23.30.90 
24.51.11 
Услуги по леене на ковък чугун
27.51.11 
24.51.12 
Услуги по леене на сферографитен чугун
27.51.12 
24.51.13 
Услуги по леене на сив чугун
27.51.13 
24.51.20 
Тръби и кухи профили от чугун
27.21.10 
24.51.30 
Фитинги за тръби, от чугун
27.21.20 
24.51.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на чугун
27.21.99 
24.52.10 
Услуги по леене на стомана
27.52.10 
24.52.20 
Тръби от центробежно лята стомана
27.21.10 
24.52.30 
Фитинги за тръби, от лята стомана
27.21.20 
24.53.10 
Услуги по леене на леки метали
27.53.10 
24.54.10 
Услуги по леене на други цветни метали
27.54.10 
25.11.10 
Сглобяеми метални конструкции
28.11.10 
25.11.21 
Мостове и елементи за мостове, от желязо или стомана
28.11.21 
25.11.22 
Кули и стълбове, от желязо или стомана
28.11.22 
25.11.23 
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от желязо, стомана или алуминий
28.11.23 
25.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на метални конструкции и части от тях
28.11.99 
25.12.10 
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от метал
28.12.10 
25.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на метална дограма
28.12.99 
25.21.11 
Радиатори за централно отопление, с неелектрическо загряване, от чугун или стомана
28.22.11 
25.21.12 
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане
28.22.12 
25.21.13 
Части за котли за централно отопление
28.22.13 
25.21.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на котли за централно отопление и радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване
28.22.99 
25.29.11 
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства), от желязо, чугун, стомана или алуминий
28.21.11 
25.29.12 
Съдове за сгъстените или втечнени газове, от метал
28.21.12 
25.29.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на цистерни, резервоари и контейнери, от метал
28.21.99 
25.30.11 
Парни котли (парни генератори); котли „с прегрята вода“
28.30.11 
25.30.12 
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини
28.30.12 
25.30.13 
Части за парни котли
28.30.13 

Page 35/104  
Top