CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
17.24.12 
Стенни облицовки от текстилни материали
21.24.12 
17.24.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на стенни облицовки
21.24.99 
17.29.11 
Етикети от всякакъв вид от хартия или картон
21.25.12 
17.29.12 
Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса
21.25.13 
17.29.19 
Цигарена хартия; барабани, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон; други изделия от хартия и картон, н.в.д.
21.25.11 
21.25.14 
Code: 21.25.14 
36.63.71 
Code: 36.63.71 
17.29.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството други изделия от хартия и картон
21.25.99 
18.11.10 
Дейности по печатане на вестници
22.21.10 
18.12.11 
Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми („smart“ карти), чекове, друг ценни книжа и подобни
22.22.11 
18.12.12 
Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали
22.22.12 
18.12.13 
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-рядко от четири пъти седмично
22.22.12 
22.22.32 
Code: 22.22.32 
18.12.14 
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички
22.11.99 
22.22.31 
Code: 22.22.31 
18.12.15 
Услуги по печатане на етикети
21.25.12 
18.12.16 
Услуги за печатане директно върху пластмаса, стъкло, метал, дърво или керамика
22.22.32 
18.12.19 
Други услуги по печатане, н.в.д.
21.22.11 
21.22.12 
Code: 21.22.12 
21.22.13 
Code: 21.22.13 
22.22.13 
Code: 22.22.13 
22.22.32 
Code: 22.22.32 
18.13.10 
Услуги по предпечатна подготовка
22.24.10 
18.13.20 
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли
22.11.99 
22.24.20 
Code: 22.24.20 
18.13.30 
Спомагателни услуги, свързани с печатането
22.11.99 
22.25.10 
Code: 22.25.10 
18.14.10 
Услуги по подвързване и услуги, свързани с подвързването
22.11.99 
22.23.10 
Code: 22.23.10 
18.20.10 
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи
22.31.10 
18.20.20 
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи
22.32.10 
18.20.30 
Услуги по възпроизвеждане на софтуер
22.33.10 
19.10.10 
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
23.10.10 
19.10.20 
Катран от въглища или от торф; други минерални катрани
23.10.20 
19.10.30 
Смола и смолен (пеков) кокс
24.14.73 
19.10.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на кокс и продукти на коксуването
23.10.99 
19.20.11 
Брикети и подобни твърди горива, произведени от каменни (черни и антрацитни) въглища
10.10.12 
19.20.12 
Брикети и подобни твърди горива, произведени от лигнитни (кафяви и лигнитни) въглища
10.20.10 
19.20.13 
Брикети и подобни твърди горива, произведени от торф
10.30.10 
19.20.21 
Бензин за двигатели, включително авиационен
23.20.11 

Page 22/104  
Top