CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
28.21.12 
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, включително пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни изделия)
29.21.13 
28.21.13 
Електрически промишлени или лабораторни пещи; пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби
29.21.14 
28.21.14 
Части за пещи и горелки
29.21.91 
33.20.29 
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.в.д.
29.21.92 
33.12.14 
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки
29.21.99 
28.21.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на пещи и горелки
29.22.11 
28.22.11 
Полиспасти, н.в.д.
29.22.12 
28.22.12 
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани
29.22.13 
28.22.13 
Крикове; подемни крикове за превозни средства
29.22.14 
28.22.14 
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове
29.22.15 
28.22.15 
Кари-високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари-влекачи, използвани в гарите
29.22.16 
28.22.16 
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки
29.22.17 
28.22.17 
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки
29.22.18 
28.22.18 
Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари
29.22.19 
28.22.19 
Части за подемно-транспортни машини
29.22.20 
28.22.20 
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки за кранове, екскаватори и други подобни изделия
29.22.91 
33.20.29 
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.в.д.
29.22.92 
33.12.15 
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини
29.22.99 
28.22.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на подемно-транспортни машини
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Други монтажни работи по изграждане на инсталации, н.в.д.
29.23.11 
28.25.11 
Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове
29.23.12 
28.25.12 
Машини за климатизиране на въздух
29.23.13 
28.25.13 
Промишлени машини за охлаждане и замразяване и термопомпи
29.23.14 
28.25.14 
Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.в.д.
29.23.20 
28.25.20 
Вентилатори, различни от вентилатори за маса, за под, стенни, за прозорец, за таван или за покриви
29.23.30 
28.25.30 
Части за машини за охлаждане и замразяване и термопомпи
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Части за машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
29.23.91 
33.20.29 
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.в.д.
29.23.92 
33.12.18 
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
29.23.99 
28.25.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
29.24.11 
28.29.11 
Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.в.д.
29.24.12 
28.29.12 
Апарати за филтриране или пречистване на течности
29.24.13 
28.29.13 
Маслени и горивни филтри и входни филтри за въздух за двигатели с вътрешно горене
29.24.21 
28.29.21 
Машини и апарати за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане на бутилки или други съдове
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.в.д.
29.24.22 
28.29.31 
Уреди и апарати за претегляне за промишлени цели; кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори; кантари за претегляне на постоянни тегловни маси и кантари и везни за претегляне и пълнене в чували или кутии или за дозиране
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Везни за измерване теглото на хора и домакински везни
29.24.23 
28.29.39 
Други уреди и апарати за претегляне и дозиране
29.24.24 
28.29.22 
Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни апарати, пясъкоструйни машини и други механични апарати, без тези за селскостопански цели

Page 44/104  
Top