CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.22.12 
18.12.13 
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-рядко от четири пъти седмично
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Рекламни материали, търговски и други подобни каталози, печатни
22.22.13 
18.12.19 
Други услуги по печатане, н.в.д.
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Други печатни материали
22.22.20 
17.23.13 
Регистри, счетоводни книги, кочани, формуляри, папки, канцеларски материали, от хартия или картон
22.22.31 
18.12.14 
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички
22.22.32 
18.12.13 
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-рядко от четири пъти седмично
18.12.16 
Code: 18.12.16 
Услуги за печатане директно върху пластмаса, стъкло, метал, дърво или керамика
18.12.19 
Code: 18.12.19 
Други услуги по печатане, н.в.д.
22.23.10 
18.14.10 
Услуги по подвързване и услуги, свързани с подвързването
22.24.10 
18.13.10 
Услуги по предпечатна подготовка
22.24.20 
18.13.20 
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли
22.25.10 
18.13.30 
Спомагателни услуги, свързани с печатането
22.31.10 
18.20.10 
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи
22.32.10 
18.20.20 
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи
22.33.10 
18.20.30 
Услуги по възпроизвеждане на софтуер
23.10.10 
19.10.10 
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
23.10.20 
19.10.20 
Катран от въглища или от торф; други минерални катрани
23.10.99 
19.10.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на кокс и продукти на коксуването
23.20.11 
19.20.21 
Бензин за двигатели, включително авиационен
23.20.12 
19.20.22 
Гориво за реактивни двигатели, от бензинов тип
23.20.13 
19.20.23 
Леки нефтени масла и дестилати, н.в.д.
23.20.14 
19.20.24 
Керосин
19.20.25 
Code: 19.20.25 
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип
23.20.15 
19.20.26 
Газьол
23.20.16 
19.20.27 
Други средни нефтени масла и дестилати, н.в.д.
23.20.17 
19.20.28 
Мазути (котелни горива), н.в.д.
23.20.18 
19.20.29 
Смазочни масла, тежки нефтени дестилати, н.в.д.
23.20.21 
19.20.31 
Пропан и бутан, втечнени
23.20.22 
19.20.32 
Етилен, пропилен, бутилен, бутадиен и други нефтени газове или газообразни въглеводороди, без природен газ
23.20.31 
19.20.41 
Вазелин, парафин, нефтен восък и други восъци
23.20.32 
19.20.42 
Нефтен кокс; нефтен битум и други остатъци от нефтени продукти
23.20.40 
38.12.25 
Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
23.20.99 
19.20.99 
Възложени на подизпълнители операции за производството на рафинирани нефтопродукти
23.30.11 
24.46.10 
Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамики), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран
23.30.12 
20.13.11 
Плутоний и обогатен уран и техните съединения
23.30.13 
20.13.12 
Обеднен уран и торий и техните съединения
23.30.14 
20.13.13 
Други радиоактивни химични елементи, изотопи и съединения; сплави, дисперсии, керамични продукти и смеси, включващи тези елементи, изотопи или съединения
38.12.24 
Code: 38.12.24 
Опасни химични отпадъци
23.30.20 
20.13.14 
Неизползвани (необлъчени) горивни елементи (патрони), за ядрени реактори

Page 25/104  
Top