CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
85.20.11 
75.00.11 
Ветеринарномедицински услуги за домашни животни
85.20.12 
75.00.12 
Ветеринарномедицински услуги за селскостопански животни
75.00.19 
Code: 75.00.19 
Други ветеринарномедицински услуги
85.31.11 
87.30.11 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за възрастни хора
85.31.12 
87.20.11 
Стационарна грижа за деца с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Стационарна грижа за възрастни с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за деца и младежи с физически увреждания
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за възрастни с физически увреждания
85.31.13 
87.90.11 
Други социални услуги с настаняване за деца и младежи
85.31.14 
87.90.12 
Услуги по социална работа с настаняване за претърпели насилие жени
87.90.13 
Code: 87.90.13 
Други услуги по социална работа с настаняване за възрастни
85.31.15 
87.20.11 
Стационарна грижа за деца с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Стационарна грижа за възрастни с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.90.11 
Code: 87.90.11 
Други социални услуги с настаняване за деца и младежи
87.90.12 
Code: 87.90.12 
Услуги по социална работа с настаняване за претърпели насилие жени
85.32.11 
88.91.11 
Услуги на детски ясли и подобни, без услуги на дневни центрове за деца с увреждания
88.91.13 
Code: 88.91.13 
Услуги по гледане на деца
85.32.12 
88.91.12 
Услуги на дневни центрове за деца и младежи с увреждания
85.32.13 
88.99.11 
Услуги по ориентиране и консултиране, насочени към децата, н.в.д.
85.32.14 
88.10.11 
Услуги, свързани с подпомагане и обслужване по домовете (домашен социален патронаж) за възрастни хора
88.10.12 
Code: 88.10.12 
Услуги на дневни центрове за възрастни хора
88.99.12 
Code: 88.99.12 
Услуги по социално подпомагане без настаняване
85.32.15 
88.10.13 
Услуги по професионална рехабилитация за хора с увреждания
88.99.13 
Code: 88.99.13 
Услуги по професионална реадаптация за безработни лица
85.32.16 
88.10.14 
Услуги, свързани с подпомагане и обслужване по домовете (домашен социален патронаж) за хора с увреждания
88.10.15 
Code: 88.10.15 
Услуги на дневни центрове за възрастни с увреждания
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Други социални услуги без настаняване н.в.д.
90.01.11 
37.00.11 
Услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води
90.01.12 
37.00.12 
Услуги по изпразване и почистване на септични ями и резервоари
90.01.20 
37.00.20 
Утайки от отпадъчни води
90.02.11 
38.11.11 
Услуги по събиране на неопасни рециклируеми битови отпадъци
38.11.19 
Code: 38.11.19 
Услуги по събиране на други неопасни рециклируеми отпадъци
38.11.21 
Code: 38.11.21 
Услуги по събиране на неопасни нерециклируеми битови отпадъци
38.11.29 
Code: 38.11.29 
Услуги по събиране на други неопасни нерециклируеми отпадъци
38.11.39 
Code: 38.11.39 
Други неопасни нерециклируеми отпадъци
38.11.41 
Code: 38.11.41 
Кораби и други плаващи съоръжения, за разрушаване/нарязване
38.11.49 
Code: 38.11.49 
Отпадъци, различни от тези от кораби и плаващи съоръжения, за разкомплектуване
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Отпадъци от стъкло
38.11.61 
Code: 38.11.61 
Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на неопасни рециклируеми отпадъци
38.11.69 
Code: 38.11.69 
Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на други неопасни отпадъци

Page 99/104  
Top