CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
75.14.12 
91.01.12 
Услуги на архиви
75.21.11 
84.21.11 
Услуги в областта на външните работи, дипломатически и консулски услуги в чужбина
75.21.12 
84.21.12 
Услуги, свързани с външноикономическа помощ
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Други социални услуги без настаняване н.в.д.
75.21.13 
84.21.13 
Услуги, свързани с външна военна помощ
75.22.11 
84.22.11 
Услуги в областта на въоръжените сили
75.22.12 
84.22.12 
Услуги в областта на гражданската защита
75.23.11 
84.23.11 
Услуги, свързани със съдебната дейност
75.23.12 
84.23.12 
Услуги, свързани със задържане или превъзпитание на извършили престъпления лица
75.24.11 
84.24.11 
Услуги на полицията
75.24.12 
84.24.19 
Други услуги по опазване на обществения ред и защита на националната сигурност
75.25.11 
84.25.11 
Услуги, свързани с гасене на пожари и тяхното предотвратяване
75.25.12 
84.25.19 
Други услуги по пожарна безопасност и защита при бедствия
75.30.11 
84.30.11 
Услуги на системата за задължителна социална сигурност при заболяване, майчинство или временна неработоспособност
75.30.12 
84.30.12 
Услуги на системата за задължителна социална сигурност, свързани с пенсионни програми на държавни служители; обезщетения за възраст, инвалидност или смърт за други лица
75.30.13 
84.30.13 
Услуги на системата за задължителна социална сигурност при безработица
75.30.14 
84.30.14 
Услуги на системата за задължителна социална сигурност, свързани със семейни и детски надбавки и облекчения
80.10.11 
85.10.10 
Услуги на предучилищното образование
80.10.12 
85.20.11 
Услуги на началното образование (първи етап на основното образование), онлайн
85.20.12 
Code: 85.20.12 
Други услуги на началното образование
80.21.11 
85.31.11 
Услуги на прогимназиалното общо образование, онлайн
85.31.12 
Code: 85.31.12 
Други услуги прогимназиалното общо образование
80.21.12 
85.31.13 
Услуги на средното общо образование, онлайн
85.31.14 
Code: 85.31.14 
Други услуги на средното общо образование
80.22.10 
85.32.11 
Услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение, онлайн
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Други услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение
80.30.11 
85.41.11 
Услуги на общото образование след средно образование, но не висше, онлайн
85.41.12 
Code: 85.41.12 
Други услуги на общото образование след средно образование, но не висше
85.41.13 
Code: 85.41.13 
Услуги на професионалното обучение след средно образование, но не висше, онлайн
85.41.14 
Code: 85.41.14 
Други услуги на професионалното обучение след завършено средно образование, но не висше
80.30.12 
85.42.11 
Услуги на първа степен от висшето образование онлайн
85.42.12 
Code: 85.42.12 
Други услуги на първа степен от висшето образование
85.42.13 
Code: 85.42.13 
Услуги на втора степен от висшето образование, онлайн
85.42.14 
Code: 85.42.14 
Други услуги на втора степен от висшето образование
85.42.15 
Code: 85.42.15 
Други услуги на трета степен от висшето образование, онлайн
85.42.16 
Code: 85.42.16 
Други услуги на трета степен от висшето образование
80.41.11 
85.53.11 
Услуги на школи и училища за обучение на водачи на леки автомобили
80.41.12 
85.53.12 
Услуги на школи и училища за летателно обучение и обучение по корабоводене
80.42.10 
85.32.11 
Услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение, онлайн
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Други услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение

Page 97/104  
Top