CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.87.15 
82.30.12 
Услуги по организиране на търговски изложения
74.87.16 
74.90.13 
Консултантски услуги, свързани с околна среда
74.90.19 
Code: 74.90.19 
Други научни и технически консултантски услуги н.в.д.
74.87.17 
58.11.60 
Услуги, свързани получаване на право на използване на книги
58.12.30 
Code: 58.12.30 
Услуги, свързани с получаване на правото на използване на указатели, справочници и адресни пощенски списъци
58.14.40 
Code: 58.14.40 
Услуги, свързани с получаване на правото на използване на периодични издания
58.19.30 
Code: 58.19.30 
Услуги, свързани с получаване на право на използване на други печатни материали
58.21.40 
Code: 58.21.40 
Услуги, свързани с получаване на правото на използване на компютърни игри
58.29.50 
Code: 58.29.50 
Услуги, свързани с получаване на право на използване на компютърен софтуер
59.20.40 
Code: 59.20.40 
Услуги по получаване на правото на използване на музикални оригинали
63.99.10 
Code: 63.99.10 
Информационни услуги, н.в.д.
63.99.20 
Code: 63.99.20 
Оригинални компилации на факти/информация
74.90.20 
Code: 74.90.20 
Други професионални, технически и бизнес услуги, н.в.д.
77.40.11 
Code: 77.40.11 
Услуги по получаване на правото на използване на продукти на научни изследвания и разработки
77.40.12 
Code: 77.40.12 
Услуги по получаване на правото на използване на регистрирани марки и франчайзи
77.40.13 
Code: 77.40.13 
Услуги по получаване на правото на използване за данни от проучвания и оценяване на земните недра
77.40.19 
Code: 77.40.19 
Услуги по получаване на правото на използване на друга интелектуална собственост и сходни продукти, с изключение на обекти на авторското право
82.99.11 
Code: 82.99.11 
Стенографски услуги
82.99.19 
Code: 82.99.19 
Други разнообразни спомагателни услуги за стопанската дейност, н.в.д.
75.11.11 
84.11.11 
Услуги на законодателната и изпълнителната власт
75.11.12 
84.11.12 
Услуги по управление на финансите, бюджета и данъците
75.11.13 
84.11.13 
Услуги по общоикономическо и социално планиране и статистически услуги
75.11.14 
84.11.14 
Услуги на държавното управление в областта на фундаменталните изследвания
75.11.15 
84.11.19 
Други услуги по общофункционално управление на държавата
75.12.11 
84.12.11 
Услуги на държавното управление в областта на образованието
75.12.12 
84.12.12 
Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването
75.12.13 
84.12.13 
Услуги на държавното управление в областта на жилищната и градоустройствената политика
75.12.14 
84.12.14 
Услуги на държавното управление в областта на отдиха, културата и религията
75.13.11 
84.13.11 
Услуги на държавното управление за развитие на селското и горското стопанство, лова и риболова
75.13.12 
84.13.12 
Услуги на държавното управление за развитие на енергетиката
75.13.13 
84.13.13 
Услуги на държавното управление за развитие на добива, производството и строителството
75.13.14 
82.99.19 
Други разнообразни спомагателни услуги за стопанската дейност, н.в.д.
84.13.14 
Code: 84.13.14 
Услуги на държавното управление за развитие на транспорта и далекосъобщенията
75.13.15 
84.13.15 
Услуги на държавното управление за развитие на търговията, хотелиeрството и ресторантьорството
75.13.16 
84.13.16 
Услуги на държавното управление за развитие на туризма
75.13.17 
84.13.17 
Услуги по управление на многоцелеви проекти за развитие
75.13.18 
84.13.18 
Услуги от общ характер за развитие на стопанската дейност
75.14.11 
84.11.21 
Общи услуги за служителите на държавните органи и служби
75.14.12 
81.10.10 
Комплексни услуги по обслужване на различни съоръжения
84.11.29 
Code: 84.11.29 
Други спомагателни услуги за държавното управление

Page 96/104  
Top