CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.11.15 
69.10.16 
Нотариални услуги
74.11.16 
69.10.18 
Услуги по провеждане на търгове
74.11.17 
69.10.17 
Услуги по арбитраж и медиация
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Други юридически услуги
74.12.11 
69.20.10 
Услуги по финансов одит
74.12.12 
69.20.21 
Услуги по проверка на счетоводната отчетност
74.12.13 
69.20.22 
Услуги по съставяне на финансови отчети
74.12.14 
69.20.24 
Услуги по водене на ведомости за работна заплата
69.20.29 
Code: 69.20.29 
Други счетоводни услуги
74.12.20 
69.20.23 
Услуги по водене на счетоводство
74.12.30 
69.20.31 
Консултации и услуги по корпоративно данъчно облагане
69.20.32 
Code: 69.20.32 
Услуги по данъчно планиране за физически лица
69.20.40 
Code: 69.20.40 
Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация
74.13.11 
73.20.11 
Услуги по проучване на пазари: изследвания на качествени характеристики
73.20.12 
Code: 73.20.12 
Услуги по проучване на пазари: еднократни изследвания на количествени характеристики
73.20.13 
Code: 73.20.13 
Услуги по проучване на пазари: продължаващи и и редовни изследвания на качествени характеристики
73.20.14 
Code: 73.20.14 
Услуги по проучване на пазари, различни от изследванията
73.20.19 
Code: 73.20.19 
Други услуги по проучване на пазари
74.13.12 
73.20.20 
Услуги по изследване на общественото мнение
74.14 
70.22.40 
Търговски марки и франчайзи
74.14.11 
70.22.11 
Консултантски услуги по стратегическо управление
74.14.12 
70.22.12 
Консултантски услуги по управление на финансите (без корпоративните данъци)
74.14.13 
70.22.13 
Консултантски услуги по управление на пазарите
74.14.14 
70.22.14 
Консултантски услуги по управление на човешките ресурси
85.60.10 
Code: 85.60.10 
Спомагателни услуги в областта на образованието
74.14.15 
70.22.15 
Консултантски услуги по управление на производството
74.14.16 
70.21.10 
Консултантски услуги по връзки с обществеността
74.14.17 
02.40.10 
Спомагателни услуги в горското стопанство
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Консултантски услуги по управление на веригата за доставки и други консултантски услуги по управление
70.22.17 
Code: 70.22.17 
Услуги по управление на стопанските процеси
70.22.30 
Code: 70.22.30 
Други консултантски услуги, свързани със стопанската дейност
74.14.21 
70.22.20 
Други услуги по управление на проекти, без строителните
74.14.22 
74.90.20 
Други професионални, технически и бизнес услуги, н.в.д.
74.15.10 
64.20.10 
Услуги на холдингови дружества
70.10.10 
Code: 70.10.10 
Услуги на централни офиси
74.20.10 
71.11.10 
Архитектурни планове и чертежи
74.20.21 
71.11.24 
Консултантски услуги в областта на архитектурата
74.20.22 
71.11.21 
Архитектурни услуги за проектиране на жилищни сгради
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Архитектурни услуги за проектиране на нежилищни сгради
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Архитектурни услуги, свързани с реставрация

Page 92/104  
Top