CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
73.10.12 
72.19.16 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на биологическите науки
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Изследване и разработване на оригинални проекти в областта на естествените и техническите науки, с изключение на биотехнологиите
73.10.13 
72.19.21 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на нанотехнологията
72.19.29 
Code: 72.19.29 
Други научноизследователски и развойни дейности в областта на техническите науки, с изключение на биотехнологиите
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Изследване и разработване на оригинални проекти в областта на естествените и техническите науки, с изключение на биотехнологиите
73.10.14 
72.11.20 
Изследване и разработване на оригинални проекти в областта на биотехнологията
72.19.40 
Code: 72.19.40 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на селскостопанските науки
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Изследване и разработване на оригинални проекти в областта на естествените и техническите науки, с изключение на биотехнологиите
73.10.15 
72.11.20 
Изследване и разработване на оригинални проекти в областта на биотехнологията
72.19.30 
Code: 72.19.30 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на медицинските науки
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Изследване и разработване на оригинални проекти в областта на естествените и техническите науки, с изключение на биотехнологиите
73.10.16 
72.11.20 
Изследване и разработване на оригинални проекти в областта на биотехнологията
72.19.11 
Code: 72.19.11 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на математиката
72.19.12 
Code: 72.19.12 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на компютърните и информационни науки
72.19.15 
Code: 72.19.15 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на науката за околната среда
72.19.16 
Code: 72.19.16 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на биологическите науки
72.19.19 
Code: 72.19.19 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на други естествени науки
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Изследване и разработване на оригинални проекти в областта на естествените и техническите науки, с изключение на биотехнологиите
73.20.11 
72.20.12 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на психологията
72.20.29 
Code: 72.20.29 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на други хуманитарни науки
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Научни изследвания и разработване на оригинални проекти в областта на обществените и хуманитарните науки
73.20.12 
72.20.11 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на икономиката и стопанското управление
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Научни изследвания и разработване на оригинални проекти в областта на обществените и хуманитарните науки
73.20.13 
72.20.13 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на правото
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Научни изследвания и разработване на оригинални проекти в областта на обществените и хуманитарните науки
73.20.14 
72.20.21 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на езикознанието и литературата
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Научни изследвания и разработване на оригинални проекти в областта на обществените и хуманитарните науки
73.20.15 
72.20.19 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на други обществени науки
72.20.29 
Code: 72.20.29 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на други хуманитарни науки
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Научни изследвания и разработване на оригинални проекти в областта на обществените и хуманитарните науки
74.11.11 
69.10.11 
Юридически консултации и представителство, свързани с наказателното право
69.10.17 
Code: 69.10.17 
Услуги по арбитраж и медиация
74.11.12 
69.10.12 
Юридически консултации и представителство, свързани с търговското право
69.10.13 
Code: 69.10.13 
Юридически консултации и представителство, свързани с трудовото право
69.10.14 
Code: 69.10.14 
Юридически консултации и представителство, свързани с гражданското право
69.10.17 
Code: 69.10.17 
Услуги по арбитраж и медиация
74.11.13 
69.10.17 
Услуги по арбитраж и медиация
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Други юридически услуги
74.11.14 
69.10.15 
Юридически услуги по патентно и авторско право и други права върху интелектуалната собственост
69.10.17 
Code: 69.10.17 
Услуги по арбитраж и медиация

Page 91/104  
Top