CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
41.00.10 
Жилищни сгради
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Нежилищни сгради
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Автомагистрали, пътища, улици и други пътища за автомобили и пешеходци, самолетни писти
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Подземни и надземни релсови пътища
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Мостове и тунели
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Преносни тръбопроводи
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Разпределителни тръбопроводи
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Напоителни канали; водоснабдителни системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни води и помпени станции
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Електроцентрали
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Брегови и пристанищни съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Съоръжения за добивната и преработващата промишленост
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Съоръжения за спорт и развлечение
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Други строителни съоръжения, н.в.д.
70.12.11 
68.10.11 
Услуги по покупка и продажба на жилищни сгради и прилежащата им земя
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Услуги по покупка и продажба на имоти при условията на временно ползване („time-share“)
70.12.12 
68.10.13 
Услуги по покупка и продажба на поземлени имоти за жилищно строителство
70.12.13 
68.10.14 
Услуги по покупка и продажба на нежилищни сгради и земя
70.12.14 
68.10.15 
Услуги по покупка и продажба на незастроени поземлени имоти
70.20.11 
68.20.11 
Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени или наети жилищни имоти
70.20.12 
68.20.12 
Услуги по даване под наем на собствени или наети нежилищни имоти
70.31.11 
68.31.11 
Посреднически услуги по операции с жилищни сгради и земя, с изключение на съсобствени обекти при условията на временно ползване („time-share“)
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Посреднически услуги по операции със съсобствени обекти при условията на временно ползване („time-share“)
70.31.12 
68.31.13 
Посреднически услуги по операции с поземлени имоти за жилищно строителство
70.31.13 
68.31.14 
Посреднически услуги по операции с нежилищни сгради и земя
70.31.14 
68.31.15 
Посреднически услуги по операции с незастроени поземлени имоти
70.31.15 
68.31.16 
Посреднически услуги по оценяване на недвижими имоти
70.32.11 
68.32.11 
Посреднически услуги по управление на жилищни имоти, без съсобствени обекти при условията на временно ползване („time-share“)
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Посреднически услуги по управление на съсобствени обекти при условията на временно ползване („time-share“)
70.32.12 
68.32.13 
Посреднически услуги по управление на нежилищни имоти
70.32.13 
81.10.10 
Комплексни услуги по обслужване на различни съоръжения
71.10.10 
77.11.10 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили
71.21.11 
77.12.11 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на превозни средства за товари, без водач
71.21.12 
77.39.11 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на релсови превозни средства
71.21.13 
77.39.12 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на контейнери
71.21.14 
77.39.13 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на мотоциклети, каравани и ремаркета
71.21.15 
77.12.19 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други сухопътни превозни средства, без водач
71.22.10 
77.34.10 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове
71.23.10 
77.35.10 
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни съдове

Page 88/104  
Top