CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
66.03.40 
65.12.41 
Имуществено застраховане срещу пожар
65.12.49 
Code: 65.12.49 
Имуществено застраховане срещу други бедствия
65.20.25 
Code: 65.20.25 
Презастрахователни услуги, свързани с имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия
66.03.50 
65.12.50 
Застраховане за „Обща гражданска отговорност“
65.20.31 
Code: 65.20.31 
Презастрахователни услуги, свързани със застраховане за „Обща гражданска отговорност“
66.03.60 
65.12.61 
Застраховане на кредити
65.12.62 
Code: 65.12.62 
Застраховане на гаранции
65.20.32 
Code: 65.20.32 
Презастрахователни услуги, свързани със застраховане на кредити и гаранции
66.03.71 
65.12.71 
Застраховане за помощ при пътуване
65.20.60 
Code: 65.20.60 
Други презастрахователни услуги, различни от свързаните с животозастраховането
66.03.72 
65.12.72 
Застраховане за правни разноски
65.20.41 
Code: 65.20.41 
Презастрахователни услуги, свързани със застраховане за правни разноски
66.03.73 
65.12.73 
Застраховане за финансови загуби
65.20.42 
Code: 65.20.42 
Презастрахователни услуги, свързани със застраховане за финансови загуби
66.03.80 
65.12.90 
Други видове застраховане, без животозастраховане
65.20.60 
Code: 65.20.60 
Други презастрахователни услуги, различни от свързаните с животозастраховането
66.03.90 
65.20.12 
Презастрахователни услуги, свързани със застраховане срещу злополука
65.20.13 
Code: 65.20.13 
Презастрахователни услуги, свързани със застраховане срещу заболяване
67.11.10 
66.11.11 
Услуги, свързани с функциониране на финансови пазари
66.11.12 
Code: 66.11.12 
Услуги, свързани с регулиране на финансови пазари
66.11.19 
Code: 66.11.19 
Други услуги, свързани с управление на финансови пазари
67.12.10 
66.12.11 
Посреднически услуги по сделки с ценни книжа
66.12.12 
Code: 66.12.12 
Посреднически услуги по сделки със стоки
66.30.11 
Code: 66.30.11 
Услуги по управление на „портфейли“, с изключение на пенсионни фондове
66.30.12 
Code: 66.30.12 
Услуги по управление на пенсионни фондове
67.13.10 
66.12.13 
Услуги на бюра за обмяна на валута
66.19.10 
Code: 66.19.10 
Услуги по обработка и клиринг на сделки с ценни книжа
66.19.21 
Code: 66.19.21 
Услуги по сливания и придобивания
66.19.22 
Code: 66.19.22 
Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения
66.19.29 
Code: 66.19.29 
Други спомагателни услуги, свързани с инвестиционно банкиране
66.19.31 
Code: 66.19.31 
Услуги по доверително управление
66.19.32 
Code: 66.19.32 
Попечителски услуги
66.19.91 
Code: 66.19.91 
Услуги, предоставяни от финансови консултанти
66.19.92 
Code: 66.19.92 
Услуги по обработка и клиринг на финансови операции
66.19.99 
Code: 66.19.99 
Други спомагателни услуги, свързани с финансови услуги, н.в.д., без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
67.20.10 
66.21.10 
Услуги по оценяване на застрахователни рискове и щети
66.29.11 
Code: 66.29.11 
Актюерски услуги
67.20.20 
66.22.10 
Услуги на застрахователни брокери и агенти
66.29.19 
Code: 66.29.19 
Други спомагателни услуги в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване н.в.д.
70.11.11 
41.00.10 
Жилищни сгради

Page 87/104  
Top