CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
63.22.16 
52.22.19 
Други спомагателни услуги във водния транспорт
85.32.13 
Code: 85.32.13 
Услуги на средното професионално образование и обучение, онлайн
85.32.14 
Code: 85.32.14 
Други услуги на средното професионално образование и обучение
63.23.11 
52.23.11 
Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж
63.23.12 
52.23.12 
Контрол на въздушното движение
63.23.13 
52.23.19 
Други спомагателни услуги във въздушния транспорт
85.32.13 
Code: 85.32.13 
Услуги на средното професионално образование и обучение, онлайн
85.32.14 
Code: 85.32.14 
Други услуги на средното професионално образование и обучение
63.30.11 
79.12.11 
Услуги на туроператори по организиране и продажба на организирани пътувания
79.12.12 
Code: 79.12.12 
Услуги, предоставяни от туристически придружители
63.30.12 
79.11.11 
Резервационни услуги за въздушен превоз
79.11.12 
Code: 79.11.12 
Резервационни услуги за железопътен превоз
79.11.13 
Code: 79.11.13 
Резервационни услуги за автобусен превоз
79.11.14 
Code: 79.11.14 
Резервационни услуги за автомобили под наем
79.11.19 
Code: 79.11.19 
Други услуги на туристически агенции по транспортни резервации
79.11.21 
Code: 79.11.21 
Резервационни услуги за настаняване
79.11.22 
Code: 79.11.22 
Резервационни услуги за развлекателни плавания
79.11.23 
Code: 79.11.23 
Резервационни услуги за организирани пътувания
79.90.31 
Code: 79.90.31 
Услуги по размяна на „периоди от време“ в съсобствени ваканционни обекти при условията на временно ползване („time-share“)
63.30.13 
79.90.11 
Услуги по рекламиране на туризма
79.90.12 
Code: 79.90.12 
Информационни услуги за туристите
63.30.14 
79.90.20 
Услуги на екскурзоводи
63.40.11 
52.29.11 
Корабно-посреднически услуги
63.40.12 
52.29.12 
Други посреднически услуги по превоз на товари
52.29.19 
Code: 52.29.19 
Други услуги на транспортни посредници при превоз на товари
63.40.20 
52.29.20 
Други спомагателни услуги в транспорта, н.в.д.
74.90.11 
Code: 74.90.11 
Услуги по проверка на фактури и други документи и информация за транспортни тарифи
64.11.11 
53.10.11 
Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга, свързани с вестници и списания
64.11.12 
53.10.12 
Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга, свързани с кореспондентски пратки
64.11.13 
53.10.13 
Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга, свързани с колетни пратки
64.11.14 
53.10.14 
Пощенски услуги на гише
64.11.15 
53.10.19 
Други услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
82.19.13 
Code: 82.19.13 
Услуги по изготвяне на документи и други специализирани помощни офис услуги
64.12.11 
53.20.11 
Куриерски мултимодални услуги
64.12.12 
53.20.12 
Услуги, свързани с доставяне на храна по домовете
53.20.19 
Code: 53.20.19 
Други пощенски и куриерски услуги, н.в.д.
64.20.11 
61.10.11 
Фиксирани телефонни услуги — достъп и използване
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Фиксирани телефонни услуги — характеристики на телефонните повиквания
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Услуги на частни мрежи за далекосъобщителни системи с фиксирани мрежи
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Преносни услуги за доставчици на далекосъобщителни услуги чрез фиксирани мрежи

Page 82/104  
Top