CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
12.00.10 
07.21.10 
Уранови и ториеви руди
13.10.10 
07.10.10 
Железни руди
13.20.11 
07.29.11 
Медни руди и техните концентрати
13.20.12 
07.29.12 
Никелови руди и техните концентрати
13.20.13 
07.29.13 
Алуминиеви руди и техните концентрати
13.20.14 
07.29.14 
Руди на благородни метали и техните концентрати
13.20.15 
07.29.15 
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати
13.20.16 
07.29.19 
Други руди на цветни метали и техните концентрати, н.в.д
14.11.11 
08.11.11 
Мрамор и други строителни или декоративни варовици
14.11.12 
08.11.12 
Гранит, пясъчник и други строителни или декоративни скални материали
14.12.10 
08.11.20 
Варовик и суров гипс
14.12.20 
08.11.30 
Креда и некалщиниран доломит
23.52.30 
Code: 23.52.30 
Калциниран или агломериран доломит
14.13.10 
08.11.40 
Шисти
14.21.11 
08.12.11 
Естествен пясък
14.21.12 
08.12.12 
Трошен камък и чакъл; гранули, отломки и прах от скални материали
14.21.13 
08.12.13 
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл, трошен камък, речен чакъл и кремък, за строителството
23.99.13 
Code: 23.99.13 
Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран
14.22.11 
08.12.21 
Каолин и други каолинови глини
14.22.12 
08.12.22 
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст
14.30.11 
08.91.11 
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати
08.91.19 
Code: 08.91.19 
Други минерални суровини за химическото производство и за естествени торове
14.30.12 
08.91.12 
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана
14.30.13 
08.91.19 
Други минерални суровини за химическото производство и за естествени торове
14.40.10 
08.93.10 
Сол и чист натриев хлорид; морска вода
10.84.30 
Code: 10.84.30 
Готварска сол
14.50.10 
08.99.10 
Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали
14.50.21 
08.99.21 
Скъпоценни камъни и полускъпоценни камъни (с изключение на технически диаманти), необработени или само срязани или грубо обработени
14.50.22 
08.99.22 
Технически диаманти, необработени или само срязани или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви
14.50.23 
08.11.12 
Гранит, пясъчник и други строителни или декоративни скални материали
08.99.29 
Code: 08.99.29 
Други минерали
38.21.40 
Code: 38.21.40 
Пепели и остатъци от изгарянето на отпадъци
15.11.11 
10.11.11 
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено
15.11.12 
10.11.31 
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено
15.11.13 
10.11.12 
Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено
15.11.14 
10.11.32 
Месо от животни от рода на свинете, замразено
15.11.15 
10.11.13 
Месо от животни от рода на овцете, прясно или охладено
15.11.16 
10.11.33 
Месо от животни от рода на овцете, замразено
15.11.17 
10.11.14 
Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено
10.11.34 
Code: 10.11.34 
Месо от животни от рода на козите, замразено

Page 8/104  
Top