CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
55.23.15 
55.90.11 
Услуги по настаняване на учащи се в студентски общежития или интернати
55.90.12 
Code: 55.90.12 
Услуги по настаняване на работници в работнически общежития
55.90.19 
Code: 55.90.19 
Услуги на други места за настаняване н.в.д.
55.30.11 
56.10.11 
Услуги на ресторанти с пълно обслужване
55.30.12 
56.10.12 
Услуги на вагон-ресторанти и ресторанти на кораби
55.30.13 
56.10.13 
Услуги на заведения за хранене на самообслужване
55.30.14 
56.10.19 
Услуги на други заведения за хранене
55.40.10 
56.30.10 
Услуги на питейни заведения
55.51.10 
56.29.20 
Услуги на столове
55.52.11 
56.21.11 
Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по конкретен повод за домакинствата
55.52.12 
56.29.11 
Услуги по приготвяне и доставяне на храна за транспортни предприятия на договорно основание
55.52.13 
56.21.19 
Други услуги по приготвяне и доставяне на храна
56.29.19 
Code: 56.29.19 
Други услуги по приготвяне и доставяне на храна на договорно основание
60.10.11 
49.10.11 
Превоз на пътници с железопътен транспорт с туристическа цел
49.10.19 
Code: 49.10.19 
Друг междуселищен превоз на пътници с железопътен транспорт
60.10.12 
49.10.19 
Друг междуселищен превоз на пътници с железопътен транспорт
60.10.21 
49.20.11 
Превоз на товари в хладилни машинни вагони с железопътен транспорт
60.10.22 
49.20.12 
Превоз на нефтопродукти във вагон-цистерни с железопътен транспорт
60.10.23 
49.20.13 
Превоз на други течни или газообразни товари във вагон-цистерни с железопътен транспорт
60.10.24 
49.20.14 
Интермодален превоз на товари с железопътен транспорт
60.10.25 
49.20.15 
Превоз на пощенски пратки с железопътен транспорт
60.10.26 
49.20.16 
Превоз на твърди насипни товари с железопътен транспорт
60.10.27 
49.20.19 
Превоз на други товари с железопътен транспорт
60.10.30 
52.21.11 
Маневрени услуги в железопътния транспорт
60.21.10 
49.31.10 
Превоз на пътници с градски и крайградски железопътен транспорт
60.21.20 
49.31.22 
Превоз на пътници с комбиниран градски и крайградски транспорт, по разписание
60.21.31 
49.31.21 
Превоз на пътници с автомобилен градски и крайградски пътнически транспорт, по разписание
60.21.32 
49.39.13 
Друг специализиран превоз на пътници с автомобилен транспорт по разписание
60.21.41 
49.39.11 
Междуселищен превоз на пътници с автомобилен транспорт по разписание
60.21.42 
49.39.12 
Специализиран междуселищен превоз на пътници с автомобилен транспорт по разписание
60.21.51 
49.31.21 
Превоз на пътници с автомобилен градски и крайградски пътнически транспорт, по разписание
49.39.20 
Code: 49.39.20 
Превоз на пътници с въжени линии и лифтове
60.21.52 
49.39.11 
Междуселищен превоз на пътници с автомобилен транспорт по разписание
60.22.11 
49.32.11 
Пътнически таксиметрови услуги
60.22.12 
49.32.12 
Услуги по даване под наем на леки автомобили с водач
60.23.11 
49.39.31 
Услуги по даване под наем на автобуси с водач
60.23.12 
49.39.32 
Превоз на пътници с автомобилен транспорт с туристическа цел
60.23.13 
49.39.35 
Услуги по превоз на пътници с превозни средства, теглени от хора или жива сила
60.23.14 
49.39.33 
Услуги по даване под наем на автобуси за къси разстояния, без разписание
49.39.34 
Code: 49.39.34 
Услуги по даване под наем на автобуси за дълги разстояния, без разписание

Page 79/104  
Top