CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
05.00.12 
03.00.2 
Риба, прясна или охладена
03.00.21 
Code: 03.00.21 
Морска и океанска риба, от естествени водоеми, прясна или охладена
03.00.22 
Code: 03.00.22 
Сладководна риба от естествени водоеми, прясна или охладена
03.00.23 
Code: 03.00.23 
Морска и океанска риба, от развъдници, прясна или охладена
03.00.24 
Code: 03.00.24 
Сладководна риба, от развъдници, прясна или охладена
05.00.21 
03.00.3 
Ракообразни, незамразени
03.00.31 
Code: 03.00.31 
Ракooбразни от естествени водоеми, незамразени
03.00.32 
Code: 03.00.32 
Ракooбразни от развъдници, незамразени
05.00.22 
03.00.4 
Мекотели и други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени
03.00.41 
Code: 03.00.41 
Стриди от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
03.00.43 
Code: 03.00.43 
Стриди от развъдници, живи, пресни или охладени
05.00.23 
03.00.4 
Мекотели и други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени
03.00.42 
Code: 03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
03.00.44 
Code: 03.00.44 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от развъдници, живи, пресни или охладени
05.00.31 
03.00.61 
Корали и подобни материали, черупки и обвивки от мекотели, ракообразни, иглокожи и сепия
05.00.32 
03.00.62 
Естествени сюнгери от животински произход
05.00.33 
03.00.6 
Други водни растения, животни и продукти от тях
03.00.63 
Code: 03.00.63 
Морска трева и други водорасли от естествени водоеми
03.00.64 
Code: 03.00.64 
Морска трева и други водорасли от развъдници (изкуствено отгледани)
05.00.41 
03.00.51 
Естествени перли, необработени
05.00.42 
03.00.52 
Култивирани перли, необработени
05.00.50 
03.00.71 
Услуги, свързани с риболова
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Консултантски услуги по управление на веригата за доставки и други консултантски услуги по управление
05.00.60 
03.00.72 
Услуги, свързани с аквакултурите

09.90.19 
Спомагателни услуги за други дейности, свързани с добива, н.в.д.
10.10.11 
05.10.10 
Каменни (антрацитни и черни) въглища
10.10.12 
19.20.11 
Брикети и подобни твърди горива, произведени от каменни (черни и антрацитни) въглища
10.10.13 
09.90.11 
Спомагателни услуги, свързани с добива на каменни (черни и антрацитни) въглища
10.20.10 
05.20.10 
Кафяви и лигнитни въглища
19.20.12 
Code: 19.20.12 
Брикети и подобни твърди горива, произведени от лигнитни (кафяви и лигнитни) въглища
10.30.10 
08.92.10 
Торф
19.20.13 
Code: 19.20.13 
Брикети и подобни твърди горива, произведени от торф
11.10.10 
06.10.10 
Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали
11.10.20 
06.20.10 
Природен газ във втечнено или газообразно състояние
11.10.30 
09.10.13 
Услуги по втечняване и повторно превръщане в газ на природния газ с цел транспортиране, извършвани на мястото на добива
52.21.29 
Code: 52.21.29 
Други спомагателни услуги в автомобилния транспорт
52.22.19 
Code: 52.22.19 
Други спомагателни услуги във водния транспорт
11.10.40 
06.10.20 
Битуминозни шисти и пясъци
11.20.11 
09.10.11 
Сондажни работи по добив на нефт и природен газ
11.20.12 
09.10.12 
Услуги по монтаж, ремонт и демонтаж и спомагателни услуги, свързани с добив на петрол и природен газ

Page 7/104  
Top