CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
35.20.91 
33.17.11 
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони
35.20.92 
30.20.91 
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони
30.20.99 
Code: 30.20.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на локомотиви, мотриси и вагони
35.30.11 
30.30.11 
Авиационни двигатели с искрово запалване
35.30.12 
30.30.12 
Турбореактивни и турбовитлови двигатели
35.30.13 
30.30.13 
Реактивни двигатели, без турбореактивните
35.30.14 
28.99.39 
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства или подобни устройства; апаратура за балансиране на гуми; машини със специално предназначение, н.в.д.
30.30.14 
Code: 30.30.14 
Наземни авиотренажори; части за тях
35.30.15 
30.30.15 
Части за авиационни двигатели с искрово запалване
35.30.16 
30.30.16 
Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели
35.30.21 
30.30.20 
Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други въздухоплавателни превозни средства, без двигател
35.30.22 
30.30.20 
Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други въздухоплавателни превозни средства, без двигател
35.30.31 
30.30.31 
Хеликоптери
35.30.32 
30.30.32 
Самолети и други въздухоплавателни превозни средства, некласифицирани другаде, с тегло без товар ≤ 2 000 кg
35.30.33 
30.30.33 
Самолети и други въздухоплавателни превозни средства, с тегло без товар > 2 000 кg, но ≤ 15 000 кg
35.30.34 
30.30.34 
Самолети и други въздухоплавателни превозни средства, с тегло без товар > 15 000 кg
35.30.40 
30.30.40 
Космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване
35.30.50 
30.30.50 
Други части за въздухоплавателни и космически превозни средства
35.30.91 
33.12.11 
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели (без двигатели за самолети, автомобили и мотоциклети)
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение
33.16.10 
Code: 33.16.10 
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически превозни средства
35.30.92 
30.30.60 
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни превозни средства и техните двигатели
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Услуги по инсталиране на други стоки, н.в.д.
35.30.99 
30.30.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на въздухоплавателни и космически превозни средства и техните двигатели
35.41.11 
30.91.11 
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател с бутален двигател с работен обем ≤ 50 cm3
35.41.12 
30.91.12 
Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 cm3
35.41.13 
30.91.13 
Мотоциклети, н.в.д.; кошове
35.41.20 
30.91.20 
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове
35.41.99 
30.91.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на мотоциклети
35.42.10 
30.92.10 
Велосипеди, без двигател
35.42.20 
30.92.30 
Части и принадлежности за велосипеди, без двигател; части за инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди
35.42.99 
30.92.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на велосипеди и инвалидни колички
35.43.11 
30.92.20 
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности
35.43.12 
30.92.30 
Части и принадлежности за велосипеди, без двигател; части за инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди
35.43.90 
33.17.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства, н.в.д.
35.43.99 
30.92.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на велосипеди и инвалидни колички
35.50.10 
28.22.18 
Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари
30.99.10 
Code: 30.99.10 
Други превозни средства, н.в.д.
31.09.11 
Code: 31.09.11 
Мебели от метал, н.в.д.
35.50.90 
33.12.15 
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини

Page 61/104  
Top