CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
33.40.11 
32.50.41 
Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали
33.40.12 
32.50.42 
Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни изделия
33.40.13 
32.50.43 
Рамки за очила и подобни изделия
33.40.14 
32.50.44 
Части за рамки за очила и подобни изделия
33.40.21 
26.70.21 
Поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи, призми, огледала и други оптични елементи (без неоптично обработени стъкла), дори монтирани, различни от видовете, които се използват за фотоапарати, проектори или фотографски апарати за увеличаване или намаляване
27.31.12 
Code: 27.31.12 
Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна (без съставени от отделно облицовани влакна)
33.40.22 
26.70.22 
Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи
33.40.23 
26.70.23 
Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.в.д.
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
33.40.24 
26.70.24 
Части и принадлежности (включително корпусите) за бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; за други уреди за астрономия и за оптични микроскопи
26.70.25 
Code: 26.70.25 
Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.в.д.
33.40.31 
26.70.11 
Обективи за снимачни апарати, за фотоапарати, проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване
33.40.32 
26.70.12 
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета или цилиндри; фотоапарати за заснемане на документи върху микрофилми, микрофишове или други подобни микроформати
33.40.33 
26.70.14 
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати
33.40.34 
26.70.15 
Кинокамери
33.40.35 
26.70.16 
Кинопрожекционни апарати; проектори за диапозитиви; други диапроектори
33.40.36 
26.70.17 
Светкавици; фотографски апарати за увеличаване; апарати за фотолаборатории; негатоскопи; екрани за прожектиране
33.40.37 
26.70.18 
Апарати за четене на микрофилми, микрофишове или други микроформати
33.40.38 
26.70.19 
Части и принадлежности за фотографска техника
33.40.91 
33.20.41 
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди и елементи
33.40.92 
33.13.13 
Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и елементи и фотографска техника
33.40.99 
26.70.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на оптични уреди и елементи и фотографска техника
33.50.11 
26.52.11 
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали
33.50.12 
26.52.12 
Други ръчни и джобни часовници и други часовници, включително хронометри
33.50.13 
26.52.13 
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства
33.50.14 
26.52.14 
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници
33.50.21 
26.52.21 
Часовникови механизми с малък обем, комплектовани и сглобени
33.50.22 
26.52.22 
Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектувани и сглобени
33.50.23 
26.52.23 
Комплектувани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектувани часовникови механизми, сглобени
33.50.24 
26.52.24 
Заготовки за часовникови механизми с малък обем
33.50.25 
26.52.25 
Комплектувани или некомплектувани часовникови механизми и заготовки за часовникови механизми, различни от тези с малък обем, несглобени
33.50.26 
26.52.26 
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях
33.50.27 
32.12.14 
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли, от скъпоценни или от полускъпоценни камъни
32.13.10 
Code: 32.13.10 
Бижута-имитация и подобни изделия
33.50.28 
26.52.27 
Други принадлежности за часовници
33.50.29 
26.52.28 
Апарати за регистриране на присъствието; апарати за отбелязване на часа и датата, апарати за отчитане на времето на паркиране, часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм
33.50.91 
33.20.41 
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди и елементи
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Услуги по инсталиране на други стоки, н.в.д.
33.50.92 
33.13.11 
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация
33.50.99 
26.52.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на часовници и часовникови механизми

Page 58/104  
Top