CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.30.51 
26.11.40 
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.в.д.
26.40.51 
Code: 26.40.51 
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук
32.30.52 
26.30.40 
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери
26.40.52 
Code: 26.40.52 
Части за приемателни апарати за радиоразпръскване и за радиопредаватели
26.51.81 
Code: 26.51.81 
Части за апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари) и радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
32.30.91 
33.20.42 
Услуги по инсталиране на професионални електронни устройства
32.30.92 
33.13.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни устройства
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Услуги по ремонт на комуникационна техника
32.30.99 
26.40.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на битова електроника
33.10.11 
26.60.11 
Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания
33.10.12 
26.60.12 
Електромедицински диагностични апарати
26.60.13 
Code: 26.60.13 
Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни апарати с ултравиолетови или ултрачервени лъчи
33.10.13 
32.50.11 
Инструменти и апарати за зъболечение
33.10.14 
32.50.12 
Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори
33.10.15 
32.50.13 
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.в.д.
33.10.16 
32.50.21 
Апарати за терапия; дихателни апарати
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Предпазни шапки и други защитни средства
32.99.59 
Code: 32.99.59 
Други разнородни изделия, н.в.д.
33.10.17 
32.50.22 
Ставни протези и други ортопедични апарати; изделия и апарати за зъбни протези; други изделия и апарати за протези, н.в.д.
33.10.18 
26.60.14 
Сърдечни стимулатори; слухови апарати
32.50.23 
Code: 32.50.23 
Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия
33.10.20 
31.00.13 
Други столове и седалки
32.50.30 
Code: 32.50.30 
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях
33.10.91 
33.20.41 
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди и елементи
33.10.92 
33.13.12 
Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
33.10.99 
26.60.91 
Услуги, свързани с производството на медицинско оборудване
26.60.99 
Code: 26.60.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на облъчващо, електромедицинско и електролечебно оборудване
32.50.99 
Code: 32.50.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от процеса на производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
33.20.11 
26.51.11 
Компаси, включително навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация
33.20.12 
26.51.12 
Далекомери, теодолити и тахометри; други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика
33.20.20 
26.51.20 
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари) и радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
33.20.3 
32.50.13 
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.в.д.
33.20.31 
26.51.31 
Везни с чувствителност 5 сg или по-голяма
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.в.д.
33.20.32 
26.51.32 
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение
33.20.33 
26.51.33 
Ръчни инструменти за измерване на дължини (включително микрометри и шублери), н.в.д.
28.29.39 
Code: 28.29.39 
Други уреди и апарати за претегляне и дозиране
33.20.4 
32.50.13 
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.в.д.
33.20.41 
26.51.41 
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения

Page 56/104  
Top