CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
31.62.12 
25.99.29 
Други изделия от неблагородни метали, н.в.д.
27.90.40 
Code: 27.90.40 
Други електрически съоръжения, н.в.д.(включително електромагнити; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; електрически генератори на сигнали и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза)
31.62.13 
26.12.30 
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми („смарт“ карти)
26.51.66 
Code: 26.51.66 
Уреди и машини за измерване или проверка, н.в.д.
27.90.11 
Code: 27.90.11 
Електрически машини и апарати със специфична функция
27.90.40 
Code: 27.90.40 
Други електрически съоръжения, н.в.д.(включително електромагнити; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; електрически генератори на сигнали и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза)
28.49.12 
Code: 28.49.12 
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и устройства за галванотехника
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
28.99.39 
Code: 28.99.39 
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства или подобни устройства; апаратура за балансиране на гуми; машини със специално предназначение, н.в.д.
29.31.21 
Code: 29.31.21 
Свещи за запалване; магнети, динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване
29.31.22 
Code: 29.31.22 
Стартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства
29.31.23 
Code: 29.31.23 
Електрически осветителни или сигнализационни апарати, стъклочистачки и електрически устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети
31.62.14 
27.90.12 
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби
31.62.15 
27.90.13 
Графитни електроди и други изделия от графит или от друг въглерод за електрическо приложение
31.62.16 
26.30.60 
Части за електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
27.90.33 
Code: 27.90.33 
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, апарати и оборудване, н.в.д.
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Части за машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
29.31.30 
Code: 29.31.30 
Части за други електрически устройства за автомобили и мотоциклети
31.62.91 
33.20.41 
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди и елементи
33.20.50 
Code: 33.20.50 
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения
31.62.92 
33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
33.13.11 
Code: 33.13.11 
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация
33.13.19 
Code: 33.13.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни устройства
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
33.17.11 
Code: 33.17.11 
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони
31.62.99 
27.90.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на друго електрически съоръжения
32.10 
33.13.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни устройства
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
32.10.11 
27.90.51 
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Hz и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 kvar (силнотокови кондензатори)
32.10.12 
27.90.52 
Други постоянни електрически кондензатори
32.10.13 
27.90.53 
Променливи или настройващи електрически кондензатори
32.10.20 
27.90.60 
Незагряващи електрически съпротивления
32.10.30 
26.12.10 
Монтирани печатни платки
26.12.20 
Code: 26.12.20 
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за машини за автоматична обработка на информация
32.10.41 
26.11.11 
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници; предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби
32.10.42 
26.11.12 
Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби
32.10.51 
26.11.21 
Диоди, транзистори, тиристори, диаци и триаци
32.10.52 
26.11.22 
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях
32.10.61 
26.12.30 
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми („смарт“ карти)
32.10.62 
26.11.30 
Интегрални схеми и електронни микромодули

Page 54/104  
Top