CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.12.23 
28.13.13 
Други обемни ротационни помпи за течности
29.12.24 
28.13.14 
Други центробежни помпи за течности; други помпи
29.12.31 
28.13.21 
Вакуум-помпи
29.12.32 
28.13.22 
Въздушни помпи, ръчни или крачни
29.12.33 
28.13.23 
Компресори за хладилно оборудване
29.12.34 
28.13.24 
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят
29.12.35 
28.13.25 
Турбокомпресори
29.12.36 
28.13.26 
Обемни компресори с възвратно-постъпателно действие
29.12.37 
28.13.27 
Обемни ротационни компресори, с един или с няколко вала
29.12.38 
28.13.28 
Други компресори
29.12.41 
28.12.20 
Части от хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
29.12.42 
28.13.31 
Части за помпи и елеватори за течности
29.12.43 
28.13.32 
Части за въздушни или вакуум-помпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори, за аспирационни чадъри
29.12.91 
33.20.29 
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.в.д.
29.12.92 
28.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия
29.12.99 
28.13.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други помпи и компресори
29.13.11 
28.12.14 
Хидравлични и пневматични вентили
28.14.11 
Code: 28.14.11 
Редуцирвентили, възвратни, преливни или предпазни клапани
29.13.12 
28.14.12 
Санитарно-водопроводна арматура; арматурни изделия за радиатори за системи с централно отопление
29.13.13 
28.14.13 
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични и други вентили, конусовидни или цилиндрични кранове
29.13.20 
28.14.20 
Части за арматурни изделия и подобни
29.13.91 
33.20.29 
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.в.д.
29.13.92 
33.12.12 
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителството
29.13.99 
28.14.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на арматурни изделия
29.14.10 
28.15.10 
Сачмени, ролкови или иглени лагери
29.14.21 
28.15.21 
Вериги с шарнирно свързване, от чугун, желязо или стомана
29.14.22 
28.15.22 
Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колела
29.14.23 
28.15.23 
Лагерни кутии и лагерни черупки
29.14.24 
28.15.24 
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори
29.14.25 
28.15.25 
Маховици и ролки (включително полиспастните ролки)
29.14.26 
28.15.26 
Съединители и съединителни детайли (включително шарнирните съединители)
29.14.31 
28.15.31 
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери
29.14.32 
28.15.32 
Части за вериги с шарнирно свързване, от желязо или стомана
29.14.33 
28.15.39 
Части за лагери и съединители, н.в.д.
29.14.90 
33.12.13 
Услуги по ремонт и поддържане на лагери, предавки и съединители
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.в.д.
29.14.99 
28.15.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на лагери, предавки и съединители
29.21.11 
28.21.11 
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища и стокери, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства

Page 43/104  
Top