CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
28.40.13 
25.50.13 
Други услуги по валцуване на метал
28.40.20 
25.50.20 
Продукти от прахово металургични материали
28.51.11 
25.61.11 
Услуги по нанасяне на метално покритие
28.51.12 
25.61.12 
Услуги по нанасяне на неметално покритие
28.51.21 
25.61.21 
Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие
28.51.22 
25.61.22 
Услуги по друго повърхностно обработване на метал
28.52.10 
25.62.10 
Услуги по струговане на метални части
28.52.20 
25.62.20 
Услуги по друго механично обработване на метал
33.11.11 
Code: 33.11.11 
Услуги по ремонт и поддържане на метални продукти за строителството
33.11.12 
Code: 33.11.12 
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери, от метал
33.11.13 
Code: 33.11.13 
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котлите за централно отопление
33.11.14 
Code: 33.11.14 
Услуги по ремонт и поддържане на въоръжение и боеприпаси
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
33.12.11 
Code: 33.12.11 
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели (без двигатели за самолети, автомобили и мотоциклети)
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия
33.12.13 
Code: 33.12.13 
Услуги по ремонт и поддържане на лагери, предавки и съединители
33.12.14 
Code: 33.12.14 
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки
33.12.15 
Code: 33.12.15 
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини
33.12.16 
Code: 33.12.16 
Услуги по ремонт и поддържане на офис техника и оборудване (без компютърна техника и периферни устройства)
33.12.17 
Code: 33.12.17 
Услуги по ремонт и поддържане на преносими ръчни инструменти с вграден двигател
33.12.18 
Code: 33.12.18 
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
33.12.19 
Code: 33.12.19 
Услуги по ремонт и поддържане на машини с общо предназначение, н.в.д.
33.12.21 
Code: 33.12.21 
Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство
33.12.22 
Code: 33.12.22 
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал
33.12.23 
Code: 33.12.23 
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителството
33.12.25 
Code: 33.12.25 
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
33.12.26 
Code: 33.12.26 
Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
33.12.27 
Code: 33.12.27 
Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
33.12.28 
Code: 33.12.28 
Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение
28.61.11 
25.71.11 
Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
28.61.12 
25.71.12 
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително заготовките на ленти)
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
28.61.13 
25.71.13 
Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
28.61.14 
25.71.14 
Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
28.61.99 
25.71.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на кухненски прибори и ножарски изделия

Page 40/104  
Top