CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.51.13 
24.51.13 
Услуги по леене на сив чугун
27.52.10 
24.52.10 
Услуги по леене на стомана
27.53.10 
24.53.10 
Услуги по леене на леки метали
27.54.10 
24.54.10 
Услуги по леене на други цветни метали
28.11.10 
25.11.10 
Сглобяеми метални конструкции
28.11.21 
25.11.21 
Мостове и елементи за мостове, от желязо или стомана
28.11.22 
25.11.22 
Кули и стълбове, от желязо или стомана
28.11.23 
24.33.30 
Многослойни плоскости от стоманена ламарина, покрити
25.11.23 
Code: 25.11.23 
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от желязо, стомана или алуминий
28.11.91 
43.99.50 
Монтажни работи на стоманени елементи и конструкции
28.11.92 
33.11.11 
Услуги по ремонт и поддържане на метални продукти за строителството
28.11.99 
25.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на метални конструкции и части от тях
28.12 
33.11.11 
Услуги по ремонт и поддържане на метални продукти за строителството
28.12.10 
25.12.10 
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от метал
28.12.90 
43.32.10 
Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
28.12.99 
25.12.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на метална дограма
28.21.11 
25.29.11 
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства), от желязо, чугун, стомана или алуминий
28.21.12 
25.29.12 
Съдове за сгъстените или втечнени газове, от метал
28.21.91 
33.20.12 
Услуги по инсталиране на други метални изделия, без машини и оборудване
28.21.92 
33.11.12 
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери, от метал
28.21.99 
25.29.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на цистерни, резервоари и контейнери, от метал
28.22.11 
25.21.11 
Радиатори за централно отопление, с неелектрическо загряване, от чугун или стомана
28.22.12 
25.21.12 
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане
28.22.13 
25.21.13 
Части за котли за централно отопление
28.22.91 
33.20.12 
Услуги по инсталиране на други метални изделия, без машини и оборудване
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Строителни и монтажни работи по изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
28.22.92 
33.11.12 
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери, от метал
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия, без машини и оборудване
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Строителни и монтажни работи по изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
28.22.99 
25.21.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на котли за централно отопление и радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване
28.30.11 
25.30.11 
Парни котли (парни генератори); котли „с прегрята вода“
28.30.12 
25.30.12 
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини
28.30.13 
25.30.13 
Части за парни котли
28.30.21 
25.30.21 
Ядрени реактори, без изотопни сепаратори
28.30.22 
25.30.22 
Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне
28.30.91 
33.20.11 
Услуги по инсталиране на парни котли, без котлите за централно отопление, включително услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал
28.30.92 
33.11.13 
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котлите за централно отопление
28.30.99 
25.30.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на парни котли, без котли за централно отопление
28.40.11 
25.50.11 
Услуги по коване на метал
28.40.12 
25.50.12 
Услуги по щамповане на метал

Page 39/104  
Top