CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
20.51.14 
32.99.59 
Други разнородни изделия, н.в.д.
20.51.90 
33.19.10 
Услуги по ремонт на друго оборудване
20.51.99 
16.29.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене
20.52.11 
16.29.21 
Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъчен корк
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Услуги, свързани с производството на дървен материал и корк, с изключение на мебели, и слама и материали за плетене
20.52.12 
16.29.22 
Изделия от естествен корк
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Услуги, свързани с производството на дървен материал и корк, с изключение на мебели, и слама и материали за плетене
20.52.13 
16.29.23 
Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Услуги, свързани с производството на дървен материал и корк, с изключение на мебели, и слама и материали за плетене
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Предпазни шапки и други защитни средства
20.52.14 
16.29.24 
Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.в.д.
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Услуги, свързани с производството на дървен материал и корк, с изключение на мебели, и слама и материали за плетене
20.52.15 
16.29.25 
Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Услуги, свързани с производството на дървен материал и корк, с изключение на мебели, и слама и материали за плетене
20.52.99 
16.29.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене
21.11.11 
17.11.11 
Химична дървесна маса за разтваряне
21.11.12 
17.11.12 
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне
21.11.13 
17.11.13 
Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне
21.11.14 
17.11.14 
Механична и полухимична дървесна маса; маса от други влакнести целулозни материали, без дървесен материал
21.11.99 
17.11.99 
Възложени на подизпълнители операции като част от производството на влакнести полуфабрикати
21.12.11 
17.12.11 
Вестникарска хартия, на роли или на листа
21.12.12 
17.12.12 
Хартия и картон, ръчно отлети
21.12.13 
17.12.13 
Основи от хартия за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон, индиго, тапети
21.12.14 
17.12.14 
Други хартии и картон за графични цели
21.12.21 
17.12.20 
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна;
21.12.22 
17.12.31 
Хартия и картон „крафтлайнер“, неизбелени и непокрити
17.12.32 
Code: 17.12.32 
Избелена хартия или картон „крафтлайнер“, покрити
21.12.23 
17.12.41 
Крафтхартия и крафткартон, непокрити, крепирани или навълнени
17.12.51 
Code: 17.12.51 
Картон, сив от вътрешната страна, непокрит
17.12.59 
Code: 17.12.59 
Други непокрити картони
21.12.24 
17.12.33 
Полухимична хартия за навълняване
17.12.34 
Code: 17.12.34 
Рециклирана хартия за навълняване и друг флутинг
21.12.25 
17.12.35 
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит
21.12.30 
17.12.42 
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия (различна от използваната за писане, печатане или други графични цели)
17.12.43 
Code: 17.12.43 
Филтърна хартия и картон; филцова хартия
17.12.44 
Code: 17.12.44 
Цигарена хартия, неизрязана по формат или на листчета или тръбички
21.12.40 
17.12.60 
Сулфорирани хартия и картон, маслоустойчива хартия, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни
21.12.51 
17.12.71 
Композитни хартия и картон, непокрити, нито импрегнирани
21.12.52 
17.12.72 
Хартия и картон, крепирани или навълнени, релефно щамповани или перфорирани
21.12.53 
17.12.73 
Хартия и картон, използвани за писане, печатане или задруги графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества

Page 21/104  
Top