CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinerade nomenklaturen, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
7608 20 81
--- Endast strängpressade
24.42.26 
Rör och rördelar av aluminium
7608 20 89
--- Andra
24.42.26 
Rör och rördelar av aluminium
7609 00 00
Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium
24.42.26 
Rör och rördelar av aluminium
7610 10 00
- Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar
25.12.10 
Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av metall
7610 90 10
-- Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster
25.11.23 
Andra metallstommar och delar därav, plåt, stång, profiler, rör o.d., av järn, stål eller aluminium
7610 90 90
-- Andra
25.11.23 
Andra metallstommar och delar därav, plåt, stång, profiler, rör o.d., av järn, stål eller aluminium
7611 00 00
Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
25.29.11 
Cisterner, tankar, kar och liknande behållare (andra än för komprimerad eller till vätska förtätad gas) av järn, stål eller aluminium, med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
7612 10 00
- Förpackningstuber
25.92.12 
Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen utom gas, med en rymd av högst 300 l
7612 90 20
-- Behållare av sådana slag som används till aerosoler
25.92.12 
Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen utom gas, med en rymd av högst 300 l
7612 90 30
-- Tillverkade av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,2 mm
25.92.12 
Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen utom gas, med en rymd av högst 300 l
7612 90 80
-- Andra slag
25.92.12 
Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen utom gas, med en rymd av högst 300 l
7613 00 00
Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas
25.29.12 
Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas
7614 10 00
- Med kärna av stål
25.93.12 
Taggtråd av järn eller stål; tvinnad tråd, flätade band o.d., av koppar eller aluminium, utan elektrisk isolering
7614 90 00
- Andra slag
25.93.12 
Taggtråd av järn eller stål; tvinnad tråd, flätade band o.d., av koppar eller aluminium, utan elektrisk isolering
7615 10 10
-- Gjutna
25.99.12 
Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn, stål, koppar eller aluminium
7615 10 30
-- Tillverkade av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,2 mm
25.99.12 
Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn, stål, koppar eller aluminium
7615 10 80
-- Andra slag
25.99.12 
Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn, stål, koppar eller aluminium
7615 20 00
- Sanitetsgods och delar till sanitetsgods
25.99.11 
Diskbänkar och tvättställ, badkar och annat sanitetsgods samt delar till sanitetsgods, av järn, stål, koppar eller aluminium
7616 10 00
- Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar
25.93.14 
Spik, stift, spikbleck, märlor och liknande artiklar
7616 91 00
-- Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd
25.99.29 
Diverse andra artiklar av oädel metall
7616 99 10
--- Gjutna
25.99.29 
Diverse andra artiklar av oädel metall
7616 99 90
--- Andra
25.99.29 
Diverse andra artiklar av oädel metall
7801 10 00
- Raffinerat bly
24.43.11 
Bly i obearbetad form
7801 91 00
-- Innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon som annat legeringsämne
24.43.11 
Bly i obearbetad form
7801 99 10
--- För raffinering, innehållande minst 0,02 viktprocent silver
24.43.11 
Bly i obearbetad form
7801 99 90
--- Annat
24.43.11 
Bly i obearbetad form
7802 00 00
Avfall och skrot av bly
38.11.58 
Icke-farligt metallavfall
7804 11 00
-- Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm
24.43.21 
Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly
7804 19 00
-- Andra
24.43.21 
Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly
7804 20 00
- Pulver och fjäll
24.43.21 
Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly
7806 00 10
- Behållare med blyavskärmning för transport eller förvaring av radioaktiva ämnen (Euratom)
25.99.29 
Diverse andra artiklar av oädel metall
7806 00 80
- Andra slag
25.99.29 
Diverse andra artiklar av oädel metall
7901 11 00
-- Innehållande minst 99,99 viktprocent zink
24.43.12 
Zink i obearbetad form
7901 12 10
--- Innehållande minst 99,95 viktprocent men mindre än 99,99 viktprocent zink
24.43.12 
Zink i obearbetad form
7901 12 30
--- Innehållande minst 98,5 viktprocent men mindre än 99,95 viktprocent zink
24.43.12 
Zink i obearbetad form
7901 12 90
--- Innehållande minst 97,5 viktprocent men mindre än 98,5 viktprocent zink
24.43.12 
Zink i obearbetad form
7901 20 00
- Zinklegeringar
24.43.12 
Zink i obearbetad form
7902 00 00
Avfall och skrot av zink
38.11.58 
Icke-farligt metallavfall
7903 10 00
- Zinkstoft
24.43.22 
Stoft, pulver och fjäll av zink
7903 90 00
- Andra slag
24.43.22 
Stoft, pulver och fjäll av zink

Page 174/234  
Top