CORRESPONDENCE TABLES
Correpondence table: NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2

Current association:
Source: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
 

Language:
Select element to display for the classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
 
Select element to display for the classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
 

Top