Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
CODE: C
DESCRIPTION: İMALAT
THIS ITEM INCLUDES: Bu bölüm, imalatın tanımlanması için tek bir evrensel kriter kullanılmamasına rağmen, imalat, maddelerin, malzemelerin veya bileşenlerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemler sonucunda yapısının değiştirilerek yeni ürünlere dönüşümünü kapsamaktadır (atıkların işlenmesindeki açıklamaya bakınız). Dönüştürülen maddeler, malzemeler, veya bileşenler diğer imalat faaliyetlerinin ürünleri de dahil tarım, ormancılık, balıkçılık, madencilik veya taş ocağı ürünleri gibi ham maddelerdir. Malların esaslı değişimi, yenilenmesi veya yeniden yapılandırılması genellikle imalat olarak kabul edilmektedir.
Bir imalat sürecinin çıktısı kullanım veya tüketim için hazır olduğunda tamamlanmaktadır veya daha ileri bir imalat için bir girdi olarak kullanılacaksa yarı işlenmiş olmaktadır. Örneğin, alüminyum oksitin inceltilmesinin çıktısı, alüminyum hammadde üretiminde kullanılan girdidir; alüminyum hammaddesi alüminyum tel yapımı için girdidir; ve alüminyum tel, üretilmiş tel ürünlerin imalatı için girdidir.
Özel bileşimlerin ve makine ve teçhizatın parçaları ve aksesuarları ve eklentilerinin imalatı, genel bir kural olarak, tasarlanan parçalar ve aksesuarlara uygun makine ve teçhizatın imalatı ile aynı sınıf içerisinde sınıflandırılmaktadır. Örneğin motorlar, pistonlar, elektrikli motorlar, elektrik montaj parçaları, valfler, dişli takımları, makaralı yataklar gibi genel bileşimlerin ve makine ve teçhizat parçalarının imalatı, bu kalemlerin dahil olabileceği makine ve teçhizat düşünülmeksizin uygun imalat sınıfı içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte, plastik maddelerin kalıba dökülerek ve kalıptan çıkarılarak özel bileşimlerin ve parçaların yapılması grup 22.2 içerisinde yer almaktadır.
İmal edilen ürünlerin bileşen parçalarının montajı imalat olarak kabul edilmektedir. Bu üretilen veya satın alınan bileşenlerden imal edilen ürünlerin montajını da kapsamaktadır.
Atıkların yeniden değerlendirilmesi, örneğin atıkların ikincil hammaddelere dönüştürülmesi, grup 38.3 (Maddelerin dönüştürülmesi) içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bu fiziksel veya kimyasal dönüşümleri gerektirebilirken, Bu imalatın bir parçası olarak kabul edilmemektedir. Bu faaliyetlerin temel amacı atıkların iyileştirilmesi veya işlenmesi olarak kabul edilmektedir ve bunlar bu nedenle kısım E (Su rezervleri; kanalizasyon, atık tasarrufu ve iyileştirme faaliyetleri) içerisinde sınıflandırılmaktadırlar. Bununla birlikte, bu işlemler atığı bir girdi olarak kullanmakta iseler de, nihai yeni ürünlerin (ikincil hammaddelerin aksine) imalatı imalat içerisinde sınıflandırılmaktadır. Örneğin, film atıklarından gümüş üretimi bir imalat işlemi olarak kabul edilmektedir.
Sanayi, ticari ve benzer makine ve teçhizatın özel bakım ve onarımı, genel olarak, bölüm 33 (Makine ve teçhizatların onarım, bakım ve montajı) içerisinde sınıflandırılmaktadır.
THIS ITEM ALSO INCLUDES: Bununla birlikte, motorlu taşıtların onarımı bölüm 45 (motorlu taşıtların ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ve tamiri) içerisinde sınıflandırılmakta iken, bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı, bölüm 95 (Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı) içerisinde sınıflandırılmaktadır.
Uzmanlaşmış bir faaliyet olarak gerçekleştirildiğinde, makine ve donanımların kurulumu 33.20 içerisinde sınıflandırılmaktadır.
Açıklama: Sınıflandırma sisteminde imalat ve diğer sektörlerinin sınırları bir dereceye kadar bulanıktır. Genel bir kural olarak, imalat kısmı içerisindeki faaliyetler maddelerin yeni ürünlere dönüştürülmesini gerektirmektedir. Bunların çıktıları yeni birer üründür. Bununla birlikte, yeni bir ürünü neyin oluşturduğu tanımı bir dereceye kadar subjektiftir. Açıklamaya yönelik olarak, izleyen faaliyetler NACE içerisinde imalat olarak kabul edilmektedirler:
- balıkçılık teknelerinde gerçekleştirilmeyen taze balık işlemleri (istiridyenin kabuğunun çıkarılması, balıkların ayıklanması), (bkz. 10.20),
- sütlerin pastörize edilmesi ve şişelenmesi (bkz.10.51),
- deri dönüştürülmesi (bkz. 15.11),
- odunun emprenye edilmesi ( bkz.16.10),
- basım ve ilgili faaliyetler (bkz. 18.1),
- araba lastiğinin kaplanması (bkz.22.11),
- hazır beton üretimi (bkz. 23.63),
- galvaniz kaplama, kaplama, metal tavlama, ve cilalama (bkz. 25.61),
- makinelerin yeniden inşa edilmesi veya yeniden üretilmesi (bkz. örneğin otomobil motorları, 29.10).
Bunun aksine, kimi zaman dönüştürme işlemleri ile ilgili olmakla birlikte, NACE`nin diğer kısımları içerisinde sınıflandırılan faaliyetler vardır (diğer bir ifadeyle, imalat olarak sınıflandırılmamaktadırlar). Bunlar aşağıdakileri kapsamaktadır:
- tomrukçuluk, kısım A`da sınıflandırılmıştır (Tarım, ormancılık ve balıkçılık);
- tarımsal ürünlerin verimliliğinin arttırılması, kısım A`da sınıflandırılmıştır. (Tarım, ormancılık ve balıkçılık);
- yemeklerin tesislerde hızlı tüketim amacıyla hazırlanması, bölüm 56`da sınıflandırılmıştır (Restoranlar ve mobil (seyyar) yemek hizmeti faaliyetleri);
- kısım B içerisinde sınıflandırılan maden cevherlerinin ve diğer minerallerin işlenmesi (Madencilik ve taş ocağı işletilmesi);
- kısım F (İnşaat) içerisinde sınıflandırılan, inşaat alanında binaların inşaatı ve üretim işlemleri;
- aynı ürünün modifiye edilmiş bir versiyonunu meydana getiren, likörler veya kimyasal maddeler gibi ürünleri yeniden paketleme, veya şişeleme dahil olmak üzere, daha küçük miktarlarda parça satışı ve yeniden dağıtım, parçaların sınıflandırılması; müşteri siparişi için boyaların karıştırılması; ve müşteri siparişi için metallerin kesilmesi faaliyetleri, kısım G (Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı) içerisinde sınıflandırılmaktadır.
THIS ITEM EXCLUDES: -
THIS ITEM INCLUDES: This section includes the physical or chemical transformation of materials, substances, or components into new products, although this cannot be used as the single universal criterion for defining manufacturing (see remark on processing of waste below). The materials, substances, or components transformed are raw materials that are products of agriculture, forestry, fishing, mining or quarrying as well as products of other manufacturing activities. Substantial alteration, renovation or reconstruction of goods is generally considered to be manufacturing.

The output of a manufacturing process may be finished in the sense that it is ready for utilisation or consumption, or it may be semi-finished in the sense that it is to become an input for further manufacturing. For example, the output of alumina refining is the input used in the primary production of aluminium; primary aluminium is the input to aluminium wire drawing; and aluminium wire is the input for the manufacture of fabricated wire products.

Manufacture of specialised components and parts of, and accessories and attachments to, machinery and equipment is, as a general rule, classified in the same class as the manufacture of the machinery and equipment for which the parts and accessories are intended. Manufacture of unspecialised components and parts of machinery and equipment, e.g. engines, pistons, electric motors, electrical assemblies, valves, gears, roller bearings, is classified in the appropriate class of manufacturing, without regard to the machinery and equipment in which these items may be included. However, making specialised components and accessories by moulding or extruding plastics materials is included in group 22.2.

Assembly of the component parts of manufactured products is considered manufacturing. This includes the assembly of manufactured products from either self-produced or purchased components.

The recovery of waste, i.e. the processing of waste into secondary raw materials is classified in group 38.3 (Materials recovery). While this may involve physical or chemical transformations, this is not considered to be a part of manufacturing. The primary purpose of these activities is considered to be the treatment or processing of waste and they are therefore classified in Section E (Water supply; sewerage, waste management and remediation activities). However, the manufacture of new final products (as opposed to secondary raw materials) is classified in manufacturing, even if these processes use waste as an input. For example, the production of silver from film waste is considered to be a manufacturing process.

Specialised maintenance and repair of industrial, commercial and similar machinery and equipment is, in general, classified in division 33 (Repair, maintenance and installation of machinery and equipment). However, the repair of computers and personal and household goods is classified in division 95 (Repair of computers and personal and household goods), while the repair of motor vehicles is classified in division 45 (Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles).

The installation of machinery and equipment, when carried out as a specialised activity, is classified in 33.20.

Remark: The boundaries of manufacturing and the other sectors of the classification system can be somewhat blurry. As a general rule, the activities in the manufacturing section involve the transformation of materials into new products. Their output is a new product. However, the definition of what constitutes a new product can be somewhat subjective. As clarification, the following activities are considered manufacturing in NACE:
- fresh fish processing (oyster shucking, fish filleting), not done on a fishing boat (see 10.20)
- milk pasteurising and bottling (see 10.51)
- leather converting (see 15.11)
- wood preserving (see 16.10)
- printing and related activities (see 18.1)
- tyre retreading (see 22.11)
- ready-mixed concrete production (see 23.63)
- electroplating, plating, and metal heat treating (see 25.61)
- rebuilding or remanufacture of machinery (e.g. automobile engines, see 29.10)

Conversely, there are activities that, although sometimes involving transformation processes, are classified in other sections of NACE; in other words, they are not classified as manufacturing. They include:
- logging, classified in section A (Agriculture, forestry and fishing);
- beneficiating of agricultural products, classified in section A (Agriculture, forestry and fishing);
- preparation of food for immediate consumption on the premises is classified to division 56 (Food and beverage service activities);
- beneficiating of ores and other minerals, classified in section B (Mining and quarrying);
- construction of structures and fabricating operations performed at the site of construction, classified in section F (Construction);
- activities of breaking bulk and redistribution in smaller lots, including packaging, repackaging, or bottling products, such as liquors or chemicals; sorting of scrap; mixing paints to customer order; and cutting metals to customer order; treatment not resulting into a different good is classified to section G (Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles).
REFERENCE TO ISIC REV. 4: C