Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)
-> XI  AVDELNING XI - TEXTILVAROR 
-> 52  KAPITEL 52 - BOMULL 
-> 5201 00  Bomull, okardad eller okammad 
CODE: 5201 00 90
DESCRIPTION: - Annan
SUPPLEMENTARY UNIT: -
DESCRIPTION OF SUPPLEMENTARY UNIT: DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire