Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
CODE: P
DESCRIPTION: EDUKACJA
THIS ITEM INCLUDES: Sekcja ta obejmuje:
- edukację, która może odbywać się w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość, przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,
- edukację prowadzoną przez różne instytucje na różnych poziomach powszechnego systemu szkolnego, jak również edukację dorosłych i programy walki z analfabetyzmem itp.,
- szkoły wojskowe i akademie wojskowe oraz szkoły więzienne.
Sekcja obejmuje edukację prowadzoną przez szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów.
Na wszystkich poziomach edukacji początkowej, prowadzone jest nauczanie specjalne dla uczniów upośledzonych fizycznie lub umysłowo.
Podział na grupowania w ramach tej Sekcji opiera się poziomach edukacji przyjętych w ISCED 1997. Działalność instytucji edukacyjnych realizujących programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w klasie 85.10, na poziomie 1 w klasie 85.20, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich klasach grupy 85.3, na poziomie 4 w klasie 85.41, a na poziomach 5 i 6 w klasie 85.42.
THIS ITEM ALSO INCLUDES: Sekcja ta obejmuje także :
- pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,
- działalność usługową wspomagającą edukację.
REFERENCE TO ISIC REV. 4: P