Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
CODE: B
DESCRIPTION: GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
THIS ITEM INCLUDES: Sekcja ta obejmuje:
- górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, kopalin występujących w naturze jako ciała stałe (węgiel i rudy), ciekłe (ropa naftowa) lub gazowe (gaz ziemny),
- działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego. Czynności te wykonywane są zarówno przez jednostki, które wydobywają dany surowiec i/lub jednostki zlokalizowane w pobliżu miejsca ich wydobycia,
- magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, włączając podziemne wyrobiska górnicze.
Sekcja ta dzieli się na działy, grupy, klasy i podklasy z punktu widzenia wydobywanej kopaliny.
Działy 05, 06 dotyczą wydobywania węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) i torfu, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego; działy 07, 08 obejmują górnictwo rud metali i pozostałych kopalin oraz wydobywanie kamienia.
Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej Sekcji, zwłaszcza związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną działalność usługową, sklasyfikowaną w odpowiednich klasach działu 09.
THIS ITEM EXCLUDES: Sekcja ta nie obejmuje:
- rozlewania wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, sklasyfikowanego w 11.07,
- działalności związanej z kruszeniem, mieleniem lub innym przetwórstwem kopalin, skał i minerałów, niezwiązanej z górnictwem i wydobyciem, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach grupy 23.9,
- przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji C,
- przetwórstwa wydobywanych kopalin dla celów budowlanych, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach Sekcji F.
REFERENCE TO ISIC REV. 4: B