Συνδυασμένη Ονοματολογία, 2018 (ΣΟ 2018)
-> XI  ΤΜΗΜΑ XI - ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ 
-> 52  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 - ΒΑΜΒΑΚΙ 
CODE: 5203 00 00
DESCRIPTION: Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο
SUPPLEMENTARY UNIT: -
DESCRIPTION OF SUPPLEMENTARY UNIT: DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire