Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
-> M:  ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
CODE: 72
DESCRIPTION: Научноизследователска и развойна дейност
THIS ITEM INCLUDES: Този раздел включва три типа изследвания и разработки:
- фундаментални изследвания:
• експериментални или теоретични изследвания, водещи до нови знания за фундаменталната същност на явления и поддаващи се на наблюдение факти, без непосредствено предстоящо използване или приложение
- приложни изследвания:
• първично проучване, водещо до нови знания, насочени главно към специфична практическа цел или обект
- експериментални разработки:
• системна работа, използваща съществуващите вече знания, получени от изследвания и/или практически опит, насочена към производство на нови материали, продукти и устройства, към въвеждане на нови методи, системи и услуги и към усъвършенстване на съществуващите
Научноизследователската и развойна дейност в този раздел се разделя в две категории: в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки; в областта на обществените и хуманитарните науки.
THIS ITEM EXCLUDES: - проучване на пазари - 73.20
REFERENCE TO ISIC REV. 4: 72