Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
-> K:  ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
-> 64:  Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 
CODE: 64.1
DESCRIPTION: Парично посредничество
THIS ITEM INCLUDES: - привличане на парични средства под формата на прехвърляеми депозити и/или близки заместители на депозити, т.е. парични средства с фиксирана стойност, определяна на дневна база, осъществявано от финансови институции, и с изключение на централната банка, привличани от нефинансови източници.
REFERENCE TO ISIC REV. 4: 641