METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Produkcja statków i konstrukcji pływających    
    30.11.21   Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe i tym podobne jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typu
   
    30.11.22   Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych
   
    30.11.23   Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców
   
    30.11.24   Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)
   
    30.11.31   Statki rybackie; statki-przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa
   
    30.11.32   Holowniki i pchacze
   
    30.11.33   Pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające
   
    30.11.40   Platformy wiertnicze lub produkcyjne pływające lub podwodne
   
    30.11.50   Pozostałe konstrukcje pływające, włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne
   
    30.11.91   Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających
   
    30.11.92   Usługi związane z wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających
   

Page 1/1  
Top