METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.99   Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana    
    23.99.19   Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane    
       23.99.19.10   Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne oraz ich mieszanki luzem, w arkuszach lub w belach
    Detail
       23.99.19.20   Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne (łącznie z ich mieszaninami)
    Detail
       23.99.19.30   Mieszaniny i wyroby z materiałów mineralnych izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowanych
    Detail
       23.99.19.50   Mika obrobiona i artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, nawet na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów
    Detail
       23.99.19.70   Wyroby z grafitu lub innego węgla, przeznaczone do użytku nieelektrycznego
    Detail
       23.99.19.80   Wyroby z torfu, włączając arkusze, cylindryczne skorupy, donice na rośliny (z wyłączeniem wyrobów tekstylnych z włókna torfowego)
    Detail
       23.99.19.90   Wyroby z kamienia lub innych substancji mineralnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
    Detail

Page 1/1  
Top