METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.99   Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде    
    23.99.11   Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и на магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани
   
    23.99.12   Изделия от асфалт или от подобни продукти
   
    23.99.13   Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран
   
    23.99.14   Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод, под формата на полуфабрикати
   
    23.99.15   Изкуствен корунд
   
    23.99.19   Изделия от други неметални минерални материали, н.в.д.
   

Page 1/1  
Top