METADATA
ПРОДКОМ Лист 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
18.12   Печатане на други издания и печатни продукти    
    18.12.11   Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми („smart“ карти), чекове, друг ценни книжа и подобни
   
    18.12.12   Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали
   
    18.12.13   Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-рядко от четири пъти седмично
   
    18.12.14   Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички
   
    18.12.19   Други услуги по печатане, н.в.д.
   

Page 1/1  
Top